Prihovára sa vám Ing. Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ ŽP a.s.

Programom predstavenstva prevyšujeme iné spoločnosti

Vážení spolupracovníci,

v minulých číslach Podbrezovanu som upriamil vašu pozornosť na Program Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Jeho obsah tvorí nadštandard starostlivosti o zamestnancov a ja vám v pravidelnom seriáli postupne predstavujem jeho dôležité časti. Robím to z dôvodu, aby si každý zamestnanec mohol uvedomiť, že popri napĺňaní úloh, ktoré nám vyplývajú z Kolektívnej zmluvy a s ktorými sa zamestnanci môžu stretnúť v ktorejkoľvek spoločnosti, Predstavenstvo ŽP a.s. vytvára priestor, aby sa staralo o svojich zamestnancov čo najlepšie. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac o možnosti, ktorou vám zamestnávateľ vie zhodnotiť dôchodkové sporenie. Čím skôr si začnete odkladať financie na dôchodok, tým viac sa zhodnotia. Predstavenstvo železiarní v tomto podáva pomocnú ruku a zdvojnásobí sumu, ktorú si sporíte, a to až do výšky troch percent hrubej mzdy.

Program predstavenstva – Článok  4

Doplnkové dôchodkové sporenie

  1. Zamestnávateľ umožní svojim zamestnancom stať sa účastníkmi doplnkového dôchodkového sporenia. Na základe rozhodnutia Predstavenstva ŽP a.s. a uzavretej zamestnávateľskej zmluvy s DDS Stabilita zamestnávateľ môže prispievať zamestnancovi na doplnkové dôchodkové sporenie sumou maximálne 3 percentá z jeho vymeriavacieho základu.

Doplnkové dôchodkové sporenie – príklady

V prvom príklade je uvedený zamestnanec ŽP a.s. s priemernou mesačnou hrubou mzdou 1 200 eur, ktorý má uzatvorenú účastnícku zmluvu a prispieva si na doplnkové dôchodkové sporenie.

V druhom príklade je uvedený zamestnanec ŽP a.s. s priemernou mesačnou hrubou mzdou 1 200 eur, ktorý si neprispieva na doplnkové dôchodkové sporenie a vykonáva tzv. rizikové práce.

 

P.č.

Zamestnanec

Hrubá mzda mesačne

Zamestnanec mesačne

Zamestnávateľ mesačne

Zamestnanec ročne

Zamestnávateľ ročne

SPOLU

1.

poistenec DDS

1 200 €

3%

 36 €

3%

       36 €

   432 €

  432 €

         864 €

2.

pracujúci v riziku, bez osobného poistenia DDS

 1 200 €

0%

 –   €

2%

       24 €

     –   €

 288 €

         288 €

Zamestnanec si môže po skončení kalendárneho roka uplatniť v ročnom zúčtovaní dane, resp. pri podaní daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok odpočítateľnú položku – nezdaniteľnú časť na príspevky na DDS vo výške zaplatených príspevkov na DDS za predchádzajúci kalendárny rok, najviac však sumu 180 eur.

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti však nevzniká každému účastníkovi doplnkového dôchodkového sporenia, musí byť splnená jedna nasledujúcich podmienok:

  1. Zmluva je uzatvorená po 31.12.2013.
  2. Pokiaľ bola zmluva uzatvorená pred 1.1.2013, musí byť k nej prijatý dodatok, ktorým sa zrušil pôvodný dávkový plán (z pôvodnej zmluvy) a práva, povinnosti resp. nároky účastníka sa budú riadiť podľa zákona platného od 1.1.2014.

V prípade, že zamestnanec splnil niektorú z podmienok, môže si uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť na príspevky na DDS v sume max. 180 eur, čo predstavuje úsporu na dani vo výške 34,20 eura.