Príjmy a výdavky domácností v Banskobystrickom kraji za rok 2016

 

Zo spracovaných údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) vyplýva, že v Banskobystrickom kraji tvorilo domácnosť v priemere 2,71 člena, priemerný ročný čistý peňažný príjem na jedného člena domácnosti dosahoval výšku 5 226 eur, čisté peňažné výdavky 4 149 eur. Rozdiel medzi čistými peňažnými príjmami a čistými peňažnými výdavkami predstavoval 1 077 eur na osobu a rok. Prezentované odhady príjmov a výdavkov súkromných domácností v roku 2016 boli odhadnuté simuláciou mikroúdajov výberového zisťovania rodinných účtov za rok 2015 pomocou dostupných externých informácií, prognóz a kvalifikovaných odhadov vybraných demografických, sociálnych a ekonomických ukazovateľov za rok 2016.

V porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska sa radí Banskobystrický kraj vo výške čistých peňažných príjmoch na 5. miesto. Najvyššie čisté peňažné príjmy na jedného člena domácnosti boli v Bratislavskom kraji (6 918 eur). V Trenčianskom kraji dosiahli 5 523 eur, v Trnavskom kraji 5 503 eur, v Nitrianskom kraji  5 236 eur, v Žilinskom kraji 4 926 eur a v Košickom kraji 4 882 eur. Najnižšie čisté peňažné príjmy na jedného člena domácností  boli zaznamenané v Prešovskom kraji (4 510 eur).

Rovnako najvyššie čisté peňažné výdavky zaznamenali v Bratislavskom kraji a predstavovali hodnotu 5 234 eur na osobu a rok, nasledoval Trnavský kraj s čiastkou 4 812 eur, Trenčiansky kraj (4 805 eur), Žilinský kraj (4 296 eur), Nitriansky kraj (4 194 eur), nasleduje Banskobystrický kraj (4 149 eur) a najnižšie čisté peňažné výdavky majú obyvatelia Prešovského kraja (3 655 eur) a Košického kraja (3 704 eur).

Čisté príjmy zo zamestnania v Banskobystrickom kraji tvoria 55 percent čistých peňažných príjmov, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje hodnotu 2 874 eur. Sociálne príjmy (starobné dôchodky, iné dôchodky, dávky v chorobe, podpora v nezamestnanosti, dávky sociálnej pomoci, peňažná pomoc rodinám s deťmi a iné sociálne príjmy) tvorili 1 529 eur.

Z čistých peňažných výdavkov tvorili spotrebné výdavky 88 percent, t. j 3 651 eur. V spotrebných výdavkoch domácností v Banskobystrickom kraji najvyššie položky boli výdavky na bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá vo výške 828 eur (22,7 percenta) a výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje vo výške 792 eur  (21,7 percenta). Výdavky na dopravu predstavovali hodnotu 489 eur (13,4 percent a),  výdavky na rozličné tovary a služby 284 eur (7,8 percenta), výdavky na rekreáciu a kultúru 266 eur (7,3 percenta), výdavky na nábytok, bytové vybavenie a bežnú údržbu domu 207 eur (5,7 percenta), výdavky na pošty a telekomunikácie 202 eur (5,5 percenta ), výdavky na hotely, kaviarne a reštaurácie 174 eur (4,8 percenta), výdavky na odievanie a obuv 171 eur (4,7 percenta), výdavky na alkoholické nápoje a tabak 106 eur (2,9 percenta), výdavky na zdravie 106 eur (2,9 percenta) a výdavky na vzdelávanie 26 eur (0,7 percenta).

 

Spotrebné výdavky domácností v Banskobystrickom kraji v Eur na osobu a rok 2016

 

V porovnaní s rokom 2015 mierne stúpla väčšina výdavkov. Najviac vzrástli výdavky na hotely, kaviarne a reštaurácie o 4,6 percenta, výdavky na zdravotníctvo o 2,9 percenta, na dopravu o 2,4 percenta, potraviny a nealkoholické nápoje o 2,2 percenta. Nasledovali ostatné výdavky s nárastom menším ako 2 percentá. Pokles bol zaznamenaný len vo výdavkoch na bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá o 0,7 percenta.

 Čisté peňažné výdavky v Eur v rokoch 2015 a 2016