Prieskum spokojnosti zamestnancov

 

Zakrúžkujte číslo na stupnici podľa toho, ako ste v súčasnosti spokojný s uvedenými pracovnými podmienkami: 1 – veľmi nespokojný, 2 – nespokojný, 3 – nerozhodný, 4 – spokojný, 5 – veľmi spokojný.

Náplň práce
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Istota stáleho zamestnania
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Bezpečnosť na pracovisku
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Mzdové ohodnotenie práce
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Ponúkané sociálne benefity
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Medziľudské vzťahy na pracovisku
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Možnosť zvyšovania si kvalifikácie
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Možnosť pracovného postupu
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Materiálne a technické vybavenie pracoviska
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Nasledovné ukazovatele sa týkajú čerpania výhod zo sociálneho fondu. Zakrúžkujte číslo na stupnici podľa toho, ktoré osobne považujete za dôležité: 1 – bezvýznamné, 2 – málo dôležité, 3 – neutrálne, 4 – dôležité, 5 – veľmi dôležité.

Odmeny pri významných pracovných a životných jubileách
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Vyplatenie ďalších miezd zamestnancom
(dovolenková a vianočná mzda)
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Vyššie odstupné
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Vyššie odchodné do dôchodku
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Možnosť doplnkového dôchodkového sporenia
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Kvalita stravovania a poskytovanie výživových doplnkov
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Odmeny darcom krvi
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Zdravotná starostlivosť o zamestnancov
(rehabilitačné pobyty a procedúry, wellness a podobne)
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Možnosť návštevy športových podujatí
(futbal, kolky, cyklistika, biatlon a podobne)
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Možnosť návštevy ponúkaných kultúrnych podujatí
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Ponuka letných táborov pre deti zamestnancov
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Poskytovanie zliav na rôznom poistení (cestovnom,
privátneho majetku, motorových vozidiel, zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania)
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Možnosť čerpať pohonné hmoty na
zamestnaneckú palivovú platobnú kartu
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Navrhnite ďalšie: ………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ak sa chcete zúčastniť žrebovania, vyplnený kupón odstrihnite a zašlite ho spolu s prieskumom podnikovou poštou na referát psychológie ŽP a.s. najneskôr do 10 dní od vydania tohto čísla. Jedného účastníka ankety vyžrebujeme a odmeníme vecnou cenou.

 

Kupón

Meno a priezvisko: …………………………………………………………………………………………….

Osobné číslo: …………………………………………………………………………………………………….

Prevádzkareň (odborný útvar): ……………………………………………………………………………