Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna. 

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2022 Vestník –  Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v  elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii zverejnenej v predchádzajúcom období. V poslednom kvartáli boli zverejnené:

 

Organizačné normy

Smernica S-236/2019

revízia 2, zmena I

Váženie vozňových zásielok

Smernica S-465/2018

revízia 3, zmena III

Výťahy – prevádzka, opravy a údržba

Smernica S-224/2016

revízia 3, zmena III

Zváranie a rezanie v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom

vzniku požiaru alebo výbuchu

Smernica S-431/2017

revízia 2, zmena III

Systém kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kontrolnej činnosti SEM

Smernica S-233/2018

revízia 6, zmena I

Využívanie pracovného času a evidencia dochádzky do zamestnania

Pokyn PO-193/2015

revízia 1, zmena I

Používanie pohyblivej pracovnej plošiny

 

Individuálne riadiace akty a informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 12/2022

Úprava pracovného režimu v prevádzkarni oceliareň v mesiaci október 2022

Rozhodnutie č. 13/2022

Menovanie pracovného tímu na prehodnotenie organizačnej štruktúry a stavov zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s.

Rozhodnutie č. 14/2022

Úprava pracovného režimu v prevádzkarni oceliareň v mesiaci november 2022

Rozhodnutie č. 15/2022

Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. na december 2022 a január 2023

Rozhodnutie č. 16/2022

Organizačná a funkčná štruktúra Železiarní Podbrezová a.s.

Príkaz č. 11/2022

Postup pri oznámení a skončení pracovného pomeru v ŽP a.s.  

     

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty   – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese: 

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm