Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2022 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii zverejnenej v predchádzajúcom mesiaci. V júli boli zverejnené:

Organizačné normy

Smernica S-003/2018

revízia 5, zmena I

Používanie bezpečnostného a zdravotného označenia v ŽP a.s. 

Smernica S-441/2019

revízia 5, zmena I

Činnosť prevádzkarne oceliareň

Pokyn PO-022/2022

revízia 0, zmena 0

Požiadavky na osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

poskytované v podmienkach ŽP a.s.

Pokyn PO-185/2022

revízia 3, zmena 0

Zber odpadového papiera v Železiarňach Podbrezová a.s.

 

Individuálne riadiace akty a informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Oznámenie č. 05/2022

Oznámenie o zmene údajov

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm