Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s.  a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby  bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2021 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii zverejnenej v predchádzajúcom mesiaci. V auguste boli zverejnené:

Organizačné normy

Smernica S-018/2017

revízia 0, zmena II

Havarijný plán – Plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
Smernica S-326/2018

revízia 6, zmena II

Systém spolupráce so strednými a vysokými školami pri zabezpečovaní odbornej praxe, záverečných prác študentov a získavaní absolventov
Smernica S-359/2021

revízia 1, zmena 0

Výroba a skúšky rozvádzačov nízkeho napätia
Smernica S-408/2021

revízia 3, zmena 0

Inventarizácia v ŽP a.s.
Smernica S-425/2019

revízia 4, zmena I

Hodnotenie dodávateľov
Smernica S-430/2019

revízia 2, zmena I

Nápravné a preventívne opatrenia v systéme manažérstva kvality

 

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 09/2021 Menovanie pracovného tímu pre koordináciu krokov počas vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky súvisiacej s ochorením COVID-19 v rámci ŽP Group

 

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Príkaz č. 12/2021 Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v ŽP a.s. v roku 2021

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm