Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna. Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2020 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese. V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V októbri boli zverejnené:

 


Organizačné normy
Smernica S-016/2020
revízia 1, zmena 0
Cezhraničná spolupráca pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
Pokyn PO-005/2020
revízia 0, zmena I
Evidovanie a nahlasovanie bezpečnostných incidentov

 


Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s. týkajúce sa dcérskych spoločností/vybraných spoločností ŽP Group
Rozhodnutie č. 13/2020  Postup pri preberaní zásielok z elektronických schránok dcérskych spoločností, ich evidencii a odosielaní zásielok z dcérskych spoločností prostredníctvom podateľne/výpravne ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 14/2020 Mimoriadna inventarizácia pohľadávok a záväzkov, nákladov a výnosov spoločnosti ŽP a.s. voči jej dcérskym spoločnostiam k 30. 09. 2020
Rozhodnutie č. 16/2020 Prevencia pred šírením nového koronavírusu COVID-19
Rozhodnutie č. 17/2020 Registrácia osobných údajov osôb vstupujúcich do prevádzkových priestorov

   


Individuálne riadiace a informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 27/2020 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. na november 2020
Príkaz č. č. 16/2020 Vypracovanie vykonávacieho plánu na rok 2021
 Príkaz č. č. 17/2020 Mimoriadna inventarizácia pohľadávok a záväzkov, nákladov a výnosov spoločnosti ŽP a.s. voči jej dcérskym spoločnostiam k 30. 09. 2020
Príkaz č. č. 18/2020 Prevencia pred šírením nového koronavírusu COVID-19
Príkaz č. č. 19/2020 Registrácia osobných údajov osôb vstupujúcich do prevádzkových priestorov

         

 Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm