Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2020 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy, informuje o riadiacej dokumentácii, vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V máji boli zverejnené:

 

Organizačné normy

Smernica S-006/2019

revízia 3, zmena I

Činnosť odboru personalistiky a miezd
Smernica S-271/2018

revízia 4, zmena II

Organizačné normy, individuálne riadiace a informačné akty
Smernica S-326/2018

revízia 6, zmena I

Systém spolupráce so strednými a vysokými školami pri zabezpečovaní  odbornej praxe, záverečných prác študentov a získavaní absolventov
Smernica S-384/2018

revízia 9, zmena I

Vznik, zmeny a skončenie pracovného pomeru
Smernica S-390/2020

revízia 3, zmena 0

Vyplácanie miezd zamestnancom ŽP a.s.

 

Smernica S-497/2020

revízia 1, zmena 0

Ochrana elektrických strojov a rozvodných zariadení

 

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 10/2020 Menovanie projektového  tímu pre projekt „IS Katalóg rizík“

 

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 12/2020 Menovanie tímu pracovnej zdravotnej služby
Rozhodnutie č. 13/2020 Menovanie ústrednej inventarizačnej komisie
Rozhodnutie č. 14/2020 Menovanie rady požiarnej prevencie Železiarní Podbrezová a.s.
Vydané boli tiež Rozhodnutia č. 15/2020, č. 16/2020 a č. 17/2020 upravujúce pracovný režim v ŽP a.s. do 7. júna 2020.

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm