Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s.  a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument  D-05/2019 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v  elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci.  V mesiaci október boli zverejnené:

 

Organizačné normy

Smernica S-010/2019

revízia 1, zmena I

Vstup a výstup zo ŽP a.s. – identifikačné karty
Smernica S-261/2019

revízia 2, zmena 0

Príprava, odovzdávanie a preberanie VTZZ  z GO, SO a po rekonštrukciách
Smernica S-352/2019

revízia 2, zmena I

Bezpečnosť a ochrana zdravia, tvorba a ochrana životného prostredia pri práci externého dodávateľa služieb a prác
Smernica S-388/2019

revízia 2, zmena 0

Organizácia protiplynovej ochrany
Smernica S-435/2018

revízia 5, zmena I

Činnosť prevádzkarne ťaháreň rúr
Smernica S-444/2015

revízia 2, zmena II

Systém vybavovania obchodného prípadu na výstupe – kusovina
Pokyn PO-175/2019

revízia 2, zmena II

Strategické a nestrategické materiály a služby

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva  ŽP a.s.

Rozhodnutie  č. 06/2019 Vypracovanie vykonávacieho plánu na rok 2020 – pre dcérske spoločnosti
Rozhodnutie  č. 07/2019 Mimoriadna inventarizácia pohľadávok a záväzkov, nákladov a výnosov spoločnosti ŽP a.s. voči jej dcérskym spoločnostiam k 30.9.2019 – pre dcérske spoločnosti

 

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 21/2019 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. od 11.10.2019
Rozhodnutie č. 22/2019 Menovanie pracovného tímu na prehodnotenie organizačnej štruktúry a stavov zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s.
Príkaz č. 13/2019 Vypracovanie vykonávacieho plánu na rok 2020
Príkaz č. 14/2019 Mimoriadna inventarizácia pohľadávok a záväzkov, nákladov a výnosov spoločnosti ŽP a.s. voči jej dcérskym spoločnostiam k 30.9.2019

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm