Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2019 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V septembri boli zverejnené:

Organizačné normy

Smernica S-011/2019

revízia 2, zmena 0

Vnútorný systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti
Smernica S-269/2017

revízia 4, zmena I

Požiarny štatút ŽP a.s.
Smernica S-327/2019

revízia 2, zmena I

Vyhradené elektrické zariadenia – vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok

 

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva  ŽP a.s.

Rozhodnutie  č. 05/2019 Zasielanie informácie o skončení pracovného pomeru zamestnancov

 

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 20/2019 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. v prevádzkarňach valcovňa bezšvíkových rúr a ťaháreň rúr od  14. 09. 2019

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm