Praktické maturity zvládli všetci naši žiaci

Maturant (v čiernom) vysvetľuje komisii fungovanie príslušného zariadenia. Foto: M. Gončár

V Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová sa v závere apríla uskutočnila praktická časť maturity študentov organizačnej zložky Súkromná stredná odborná škola ŽP z odborných predmetov. Skúšky sa celkovo zúčastnilo 49 žiakov v štyroch odboroch – hutník operátor, mechanik strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik.

Cieľom praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky bolo overenie, do akej miery získané vedomosti, zručnosti a postoje žiakov zodpovedajú požiadavkám príslušného vzdelávacieho programu učebných osnov a ako maturanti spĺňajú požiadavky z hľadiska profilu príslušného študijného odboru. Chlapci vykonávali túto skúšku formou praktickej realizácie a prevedenia komplexnej úlohy.
„V študijnom odbore hutník operátor sme na overenie teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov pripravili päť tém. Boli zamerané na spracovanie ocele v elektrickej oblúkovej peci, prácu v redukovni, prácu na ťažnej stolici a žíhacej peci,“ informoval Mgr. Jozef Zákalický, hlavný majster odbornej výchovy.

Žiaci k jednotlivým témam vypracovali písomnú prácu, v ktorej popísali princíp činnosti daného technického zariadenia. V praktickej časti následne predviedli jeho ovládanie a obsluhu, s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) a ochranu životného prostredia.
V odbore mechanik strojov a zariadení bolo celkovo 16 maturitných tém. „Úlohou žiakov bolo vypracovať technologický postup pri oprave technického zariadenia a popísať jeho funkciu s dôrazom dodržiavania BOZP pri práci. Jednotlivé témy boli zamerané na diagnostiku a následné vykonanie opravy spojené s demontážou a spätnou montážou zariadenia a vykonaním funkčnej skúšky,“ vysvetlil J. Zákalický.
Vo zvyšných dvoch odboroch boli zadané témy rozdelené do dvoch základných okruhov – slaboprúdová elektronika a silnoprúdová elektrotechnika. V odbore mechanik mechatronik bol aj okruh tém z pneumatiky a hydrauliky.

Študenti počas praktickej maturitnej skúšky.

„V oblasti silnoprúdovej elektrotechniky sme overovali odborné vedomosti a zručnosti pri zapájaní asynchrónneho trojfázového motora a jeho ovládanie z dvoch miest, spúšťanie pomocou stýkačov, zapojenie do reverzu s časovým relé a podobne. V rámci úloh slaboprúdovej elektroniky bolo potrebné podľa schémy vyrobiť elektrické zariadenie. Žiaci si navrhovali v programe Eagl plošný spoj, ktorý následne osadili elektrosúčiastkami. Ich úlohou bolo podľa elektrickej schémy napísať správny technologický postup, prakticky previesť zapojenie a vykonať skúšky funkčnosti. Pri pneumatike a hydraulike mali maturanti za úlohu navrhnúť schému ovládania pneumatickej nožnice pomocou počítača, vytvoriť simulačný obvod, následne zapojiť a odskúšať pneumatické a hydraulické prvky ako celok na simulačnom paneli,“ pokračoval J. Zákalický.

Úspešné výsledky

Výsledky praktických maturít napokon potešili nielen študentov, ale aj maturitnú komisiu či pedagógov. Pozitívom je, že všetci žiaci prospeli. Osemnásť z nich malo výborný prospech, dvadsať chválitebný a jedenásť dobrý. Skúšajúca komisia vnímala dopady dištančného vzdelávania nielen na praktické zručnosti, ale aj teoretické vedomosti. „Keď zhodnotíme predchádzajúce obdobie a neustále zmeny a prechody z prezenčného vyučovania na dištančnú formu, sme s úrovňou vedomostí a zručností žiakov spokojní. Všetci zvládli túto časť maturitnej skúšky úspešne,“ zhodnotila riaditeľka školy Ing. Miriam Pindiaková.

Dôležitá je aj teória

Vedenie školy pozitívne vníma, že žiaci mohli v tomto roku absolvovať praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, keďže dva roky táto možnosť, kvôli pandémii, nebola. „Ako inak preukážu svoje praktické zručnosti, ktoré počas štúdia získali? Len praktickým predvedením toho, čo sa pod dohľadom majstrov odbornej výchovy a inštruktorov počas praktického vyučovania naučili. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na dôležitosť teórie, ktorej sa spolu s učiteľmi odborných predmetov venovali,“ dodala M. Pindiaková.

Maturanti vyjadrili s priebehom skúšky spokojnosť (ANKETA)

Praktické maturity žiakov dokonale preverili. Bezprostredne po skúške sme sa ich opýtali, aké majú pocity, či mali väčší stres ako počas písomnej skúšky, prípadne, či ich niečo prekvapilo.

Patrik Ďurčo, hutník operátor
– Z maturity mám zmiešané pocity. Snažím sa, aby som úspešne dokončil školu, lebo štyri roky sú štyri roky. Nechcem nič pokaziť. Túžim byť na konci spokojný a tiež si prajem, aby boli spokojní aj rodičia, kamaráti a učitelia. Odborná skúška mi vyšla. Z praktickej maturity som nemal veľký stres, lebo ako môžem vidieť, v praxi sa človek naučí veľa.

Ján Švantner, hutník operátor
– Momentálne som rád, že už mám konečne po skúške. Pred jej začiatkom som mal trošku stres. Predsa len, po dvoch rokoch ísť do niečoho takého nie je jednoduché. Hoci som mal trému, zároveň som získal novú skúsenosť. Dojmy mám celkom dobré. Viac som sa obával tejto praktickej skúšky, ale dopadla nad moje očakávania.

Roman Harvan, mechanik strojov a zariadení
– Trošku opadol zo mňa stres. Som rád, že mám skúšku za sebou. Viac som sa bál ústnej odpovede, ktorá bola súčasťou praktickej maturity. Ale až pri samotnej praktickej skúške som zistil, čo bolo viac stresujúce. Zaskočilo ma, keď sa ma z komisie opýtali na mechanizmus, ktorý tlačí vazelínu do daného prístroja.

Erik Belko, mechanik strojov a zariadení
– Pocity po maturitnej skúške sú celkom dobré. Členovia komisie k nám boli dobrí, povedal som im, čo som vedel. Myslím si, že všetko prebehlo tak, ako malo. Na odbornú časť nás pedagógovia dobre pripravili, nemal som ani taký stres ako pred písomnými maturitami. Nebolo nič, čo by ma prekvapilo. Aj stres sa dal zvládnuť.

Jakub Nosáľ, mechanik strojov a zariadení
– Pocity sú dobré, som rád, že som sa v Železiarňach Podbrezová niečo naučil. Som veľmi spokojný s tým, ako som zvládol praktickú skúšku. Mal som menší stres ako pred písomnými maturitami, lebo viem, čo robím, učím sa tu už dva roky a som spokojný. Nič ma neprekvapilo. Za tie dva roky viem prakticky všetko.