Poďakovania a spomienky

 

POĎAKOVANIA

 Ing. Anton ŠTULRAJTER z BreznaĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli na poslednej ceste rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom, starým a prastarým otcom

Ing. Antonom ŠTULRAJTEROM z Brezna.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku zvlášť ďakujeme vedeniu Železiarní Podbrezová a Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina

Ján MATEJČEK z BreznaĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým druhom, bratom, švagrom a ujom

Jánom MATEJČEKOM z Brezna.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe ŽP.

Družka Evka a ostatná smútiaca rodina

 

 

SPOMIENKY

František MAKRAI z PodbrezovejDňa 3. februára uplynuli štyri roky odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s našim milovaným otcom a starým otcom

Františkom MAKRAIOM z Podbrezovej.

S láskou a úctou na teba spomíname.

Dcéra s rodinou

Ľudovít PÉNZEŠ z Podbrezovej„Kto v srdciach žije, neumiera.“

Dňa 19. februára uplynulo dvanásť rokov od úmrtia nášho milovaného otca

Ľudovíta PÉNZEŠA z Podbrezovej.

Kto ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú spomienku

„Kyticu kvetov na hrob vám kladieme, s láskou a úctou na vás spomíname.“

Pavol BOVA z Hornej LehotyDňa 24. februára si pripomíname trinásť rokov odvtedy, čo nás navždy opustil milovaný otec, starý otec a prastarý otec

Pavol BOVA z Hornej Lehoty

 

a

Darina BOVOVÁ z Hornej Lehoty 27. decembra uplynulo šesť rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, stará mama a prastará mama

Darina BOVOVÁ z Hornej Lehoty.

S láskou spomínajú dcéry s rodinami

Jaroslav ŤAŽKÝ z Michalovej.„Nedá sa zabudnúť na milovaných, čo skončili svoju pozemskú púť.“

Dňa 27. februára uplynie päť rokov odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s milovaným synom, manželom, otcom a bratom

Jaroslavom ŤAŽKÝM z Michalovej.

S láskou a úctou spomíname

„Aj keď si navždy odišiel, všetko krásne čo si nám dal, ostalo v nás.“

Dňa 27. februáa si pripomenieme tridsať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný otec, starý a prastarý otec

Emil BOROŠ z Valaskej.

S láskou a úctou spomína syn Zdeno s rodinou

Mária KUPCOVÁ z Polomky„Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob môžeme dať, pokojný spánok ti priať, modlitbu tichú odriekať a s bolesťou v srdci na teba spomínať.“

Dňa 28. februára si pripomenieme prvé smutné výročie, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mama a stará mama

Mária KUPCOVÁ z Polomky.

S láskou a úctou spomíname

Dušan SCHVARZBACHER z Brezna„V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto mal ťa rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.“

Dňa 28. februára si pripomenieme dvanáste výročie odvtedy, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedo, brat a spolupracovník

Dušan SCHVARZBACHER z Brezna.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Spomíname s láskou a úctou

„Aj keď si navždy odišiel, všetko krásne, čo si nám dal, ostalo v nás.“

Dňa 1. marca uplynú štyri roky odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel a otec

Milan PREDAJNIANSKY z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami

„Odišiel tíško, niet ho medzi nami, no v našich srdciach stále žije spomienkami.“

Ján PAUKO z PodbrezovejDňa 7. marca si pripomenieme dvadsať rokov,  čo nás opustil vo veku šesťdesiat rokov

Ján PAUKO z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život a všetkých nás. Odišla si navždy, hoci si veľmi túžila žiť, osud ti nedoprial tu s nami ďalej byť. Aj keď si odišla a niet ťa medzi nami, v našich srdciach ostávaš medzi nami.“

Dňa 6. marca uplynú štyri roky ako nás opustila dcéra, manželka, mama a stará mama

Dana MAJEROVÁ z Podbrezovej – Štiavničky.

S láskou a úctou spomínajú rodiny Majerová, Kamoďová a Nemethová