Poďakovania a spomienky

 

POĎAKOVANIA

   

 

Stefan Gregus Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym, bývalým spolupracovníkom a ostatným, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého manžela, otca, starého otca, brata a švagra

PaedDr. Štefana GREGUŠA z Brezna.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

 

jan VargaĎakujeme všetkým príbuzným, susedom, známym a bývalým spolupracovníkom za účasť na poslednej rozlúčke s našim drahým manželom, otcom, starým a prastarým otcom

Jánom VARGOM z Valaskej.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

 

 

SPOMIENKY 

 

 

Vojtech Reis„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázdny je dom, smútok v ňom, zostala nám len bolesť a spomienka v ňom.“

Dňa 29. novembra sme si pripomenuli štrnásť rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, starý a prastarý otec

Vojtech REIS z Brezna.

S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami

 

 

Vierka Kosikova„Odišla si tíško, už nie si medzi nami, no v srdciach našich stále žiješ s nami.“

V novembri sme si pripomenuli prvé smutné výročie, ako nás navždy opustila naša kolegyňa

Vierka KOŠÍKOVÁ z Brezna.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú smútiace kolegyne

 

 

Stefan RohacDňa 29. novembra uplynulo osemnásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš  bývalý kolega

Štefan ROHÁČ z Brezna.

S úctou spomínajú bývalí spolupracovníci

 

 

Darinka KunovaDňa 8. decembra uplynú dva roky odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná dcéra, manželka a sestra

Darinka KUNOVÁ z Predajnej.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú mama, manžel, sestra Janeta a brat Pavol

 

 

Eva Zecova„ Všetko zmizne, len stopy tvojej lásky a spomienky na predobré srdce nám zostávajú.“

Dňa 9. decembra uplynú tri roky, ako nás navždy opustila drahá manželka, mama a stará mama

Eva ŽECOVÁ z Brezna.

S láskou spomínajú manžel, synovia Ján a Michal, dcéry Eva a Kristína s rodinami

 

 

Milan KramlaDňa 10. decembra uplynú smutné tri roky odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec, starý otec, brat a švagor
Milan KRAMLA z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomíname

 

 

Ladislav Slivka„Len zapálenú sviečku z lásky ti na hrob môžem dať, spokojný spánok ti priať, modlitbu tichú odriekať a s bolesťou v srdci navždy spomínať.“

Dňa 13. decembra uplynú štyri roky odvtedy, ako nás navždy opustil  milovaný manžel

Ladislav SLIVKA z Hornej Lehoty.

S láskou a úctou spomína manželka a ostatná rodina

 

 

Jozef Lichvar Dňa 13. decembra uplynú tri roky odvtedy, ako nás  navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec

Jozef LICHVÁR z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú  manželka, syn a dcéra s rodinami.

 

 

Jozef CvachoDňa 13.decembra si pripomenieme deviate smutné výročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý a prastarý otec

Jozef CVACHO z Dolnej Lehoty.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína manželka, syn a dcéra s rodinami

 

 

Otakar Brejza

Dňa 16. decembra uplynie dvanásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil manžel, otec, starý a prastarý otec

Otakar BREJZA z Piesku.

S úctou a láskou spomína celá rodina

 

 

Robert SojakDňa 23. decembra uplynie osem rokov odvtedy, ako nás náhle opustil milovaný manžel, zať a brat

Róbert SOJAK z Brezna, Mazorníkova.

S láskou spomína manželka Anna a ostatná rodina

 

 …

 

Jozef Medved„Zavrel si oči, srdce ti prestalo biť, nestihol si sa ani rozlúčiť. Prázdny je dom, zostala len bolesť a spomienka na teba v ňom.“

Dňa 27. decembra si pripomenieme prvé výročie, ako nás navždy opustil drahý manžel a švagor

Jozef MEDVEĎ z Predajnej.

S láskou a úctou spomína manželka a švagrovci s rodinami

 

 

Milan Skoda„Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je nám bez teba žiť.  Láska však smrťou nekončí, v srdciach nám navždy zostaneš žiť.“

Dňa 29. decembra si pripomenieme druhé výročie, ako nás  navždy opustil náš syn, manžel, otec, brat a švagor

Miroslav ŠKODA z Brezna, Mazorníkova.

S láskou a úctou spomína a za tichú spomienku ďakuje smútiaca rodina Škodová