Poďakovania a spomienky

 

POĎAKOVANIA

   

 

pavol pancik

„Stíchlo navždy srdce zlaté, zhasol v tvojich očiach svit, ťažko sa nám bude teraz bez Teba žiť…“

Ďakujeme úprimne všetkým príbuzným, priateľom, susedom, bývalým kolegom a známym, ktorí sa 24. januára zúčastnili na poslednej rozlúčke s našim drahým manželom a starým otcom

Pavlom PANČÍKOM z Lopeja.

Zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj DH ŽP.

S láskou spomíname

Manželka, vnučka, brat a sestra s rodinami, švagor s rodinou a celá smútiaca rodina.

 

 

zora piliarova

Dňa 4. februára vo veku osemdesiatpäť rokov nás opustila naša drahá sestra, krstná mama, teta a príbuzná

Zora PILIAROVÁ z Podbrezovej.

Ďakujeme za spoluúčasť na poslednej rozlúčke za kvetinové dary všetkým priateľom, susedom, bývalým spolupracovníkom a známym. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina

 

 

SPOMIENKY 

 

 

jozef kubancik

„Čas plynie ako tichej vody prúd, kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť. Tak, ako voda svojím tokom plynie, krásna spomienka na teba nikdy nepominie.“

Dňa 15. februára sme si pripomenuli šieste výročie odvtedy, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý otec, brat a švagor

Jozef KUBANČÍK z Brezna.

S láskou spomíname

 

jozef belko

„V srdci si uchovávame spomienku na teba a tvoje láskavé srdce a ruky, ktoré nám vždy pomohli. Ďakujeme ti za všetko, máme ťa radi aj keď už nie si medzi nami.“

Dňa 20. februára sme si pripomenuli jedenáste výročie odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný

Jozef BELKO z Čierneho Balogu (Fajtov).

S láskou a úctou spomínajú manželka Janka, syn Erik s rodinou, vnúčatká Dávidko a Leuška a ostatná rodina

 

eva bohunova

„Odišla si tichučko a nám ostala v srdciach veľká rana.“

Dňa 22. februára uplynulo šesť rokov, ako nás navždy opustila milovaná manželka, mama a priateľka

Evka BOHÚŇOVÁ z Podbrezovej.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

Syn s rodinou a sestry

 

 

maria kopecka

„Deň za dňom sa míňa, k spánku volá tmavá noc, oči naše k nebu hľadia, ty nám chýbaš mami moc. Tvoja láska, tvoje dlane, čo by sme my dali za ne, nemôžeš nás pohladiť, ani k sebe pritúliť.“             

Dňa 23. februára si pripomíname desať rokov odvtedy,  ako nás navždy opustila manželka, matka, stará mama a kolegyňa

Mária Kopecká z Brezna.

Spomíname s láskou

 

 

stanislav slivka

Dňa 25. februára uplynie rok, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Stanislav SLIVKA z Valaskej.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Spomíname s láskou.

Smútiaca rodina

 

milan precuch

„Odišiel si a nie si medzi nami, no v našich srdciach ostávaš navždy s nami.“

Dňa 26. februára uplynie dvadsaťdeväť rokov odvtedy, ako nás opustil manžel, ocko, starý otec

Milan PREČUCH z Čierneho Balogu.

S láskou a úctou spomína celá rodina

 

jaroslav tazky

„Rozlúčiť sa neznamená zabudnúť.“

Dňa 27. februára uplynie šesť rokov odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s milovaným synom, manželom, otcom a bratom

Jaroslavom ŤAŽKÝM z Michalovej.

S láskou a úctou spomíname

 

dusan svarzbacher

  „V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto mal ťa rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.“

Dňa 28. februára si pripomenieme trináste výročie odvtedy,  čo nás navždy opustil náš drahý manžel, syn, otec, dedo, brat a spolupracovník

Dušan SCHVARZBACHER z Brezna.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Spomíname s láskou a úctou

 

milan gergel

 „Odišiel si až hore k nebeským výšinám, kde už necítiš bolesť, ani žiaľ. Nebom sa plaví tvoja duša čistá, kde svieti svetlo Ježiša Krista. Chýbaš nám otec, tvoja usmiata tvár, dobré srdce, každému si pomáhal, len dobre prial. Na krídlach anjela pozdrav ti posiela tvoja rodina. S láskou v srdci žiješ stále s nami.“

Dňa 29. februára uplynie desať rokov ako nás navždy opustil

Milan GERGEĽ z Brezna.

Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.

S úctou a láskou manželka, syn a dcéra s rodinami 

 

milan predajniansky

 „Aj keď si navždy odišiel, všetko krásne, čo si nám dal, ostalo v nás.“

Dňa 1. marca uplynie päť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel a otec

Milan PREDAJNIANSKY z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami