Smútočné oznamy a spomienky

 

SMÚTOČNÉ OZNAMY

   

„Osud je krutý, nevráti čo vzal, zostali len spomienky a v srdci žiaľ.“
Dňa 10. októbra nás vo veku 93 rokov navždy opustila naša drahá mama, starká, svokra, krstná mama a príbuzná

Elena ROTTEROVÁ z Predajnej.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

Dcéra Nella s rodinou

Dňa 30. októbra nás vo veku 92 rokov navždy opustila naša drahá mama, stará mama, prastará mama, svokra a príbuzná

Rozália MARUŠKINOVÁ z Polomky.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Dňa 2. novembra nás vo veku 73 rokov navždy opustil náš drahý manžel, otec, brat a švagor

Dobroslav TOMČÍK z Hronca.

Srdečné ďakujem za prejavy sústrasti patrí všetkým známym, priateľom, spolupracovníkom a tiež dychovej hudbe Železiarní Podbrezová, ktorí sa boli naposledy rozlúčiť s naším drahým manželom a otcom.

Manželka, dcéry a celá smútiaca rodina

 

SPOMIENKY 

 

„Hlboko ukryté v našich mysliach a srdciach ostáva všetko krásne, čo sme s tebou prežili.“
Dňa 17. novembra sme si pripomenuli prvé smutné výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, starého otca a prastarého otca

Martina KRNÁČA z Brezna.

 S láskou spomína smútiaca rodina

„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázdny je dom, smútok v ňom, zostala nám len bolesť a spomienka v ňom.“
Dňa 29. novembra si pripomenieme osemnásť rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, starý a prastarý otec

Vojtech REIS z Brezna.

S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami

„Zostalo len ticho, v očiach slzy a v srdci žiaľ.“
Dňa 30. novembra uplynie prvé smutné výročie odvtedy, ako nás navždy opustil

Pavol PAULEČKO z Podbrezovej.

Kto ste ho poznali, venujte mu prosím spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú
príbuzní, kolkári a priatelia