Po voľbách do Dozornej rady ŽP

V dňoch 19. – 23. októbra 2020 sa konali voľby člena Dozornej rady Železiarní Podbrezová a.s., voleného zamestnancami.

Do funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., so sídlom Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31562141, bol zamestnancami zvolený

Ing. Ivan SETVÁK,

ktorého volilo 1 355 zamestnancov (75,86 percent platných hlasov).
Ústredná volebná komisia v zložení: Mgr. Anna Práznovská, predseda, Ing. Ján Villim, člen a Soňa Lopušná, členka, 23. októbra o 12. hodine uzatvorila voľby konštatovaním, že sa ich zúčastnilo 1 871 voličov, z ktorých bolo platných 1 786 a neplatných 82 hlasov. Najvyššia účasť voličov bola zaznamenaná vo volebnom celku č. 12 – centrálna údržba (97,22 percenta) a najnižšia vo volebnom celku č. 10 – centrálna údržba (50,83 percenta). Celková účasť predstavuje 63,89 percenta voličov, pričom na platnosť volieb postačuje nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.

Voľby sa konali za prísnych epidemiologických opatrení.
Foto: A. Nociarová