Plnenie výrobných úloh za deväť mesiacov tohto roku bolo negatívne ovplyvnené pandémiou koronavírusu

 

S Ing. Ivanom Liščinským, vedúcim prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr

Plynie desiaty mesiac roka, ako sa valcovni rúr doposiaľ darí plniť plán výroby?

– Za deväť mesiacov tohto roku sme objemový plán vo valcovni rúr podkročili o 18 100 ton, čo je plnenie obchodného plánu na úrovni 88 percent, objem výroby valcovaných rúr na predaj podkračujeme za deväť mesiacov roka 2020 o 8 400 ton, čo je plnenie obchodného plánu na úrovni 91,3 percenta. Objem výroby vstupných polotovarov pre výrobu presných rúr a oblúkov podkračujeme za deväť mesiacov roku 2020 o 9 700 ton, čo je plnenie plánu na 81,6 percenta. Predváha od začiatku roku je negatívne ovplyvnená dvomi faktormi – prvým je nízky objem zákaziek a rozdrobený sortimentom, druhým faktorom je vyšší podiel kotlových rúr na celkovej výrobe, kde sme navýšili výrobu z 23 percent z roku 2019, na 26,5 percenta v roku 2020. Celkovo je predváha zvýšená za deväť mesiacov roku 2020 zhruba o 2,77 kilogramu na tonu rúr.

Napriek kríze spôsobenej pandémiou, pozitívne môžeme hodnotiť v prvom polroku dve udalosti. Dňa 5. marca bol vyvalcovaný rekordný počet kusov lúp na teplej časti, a to 1 467 kusov za zmenu, pod vedením majstra Pavla Kupca. Dňa 1. júna sme zo skladov hotovej výroby valcovne rúr vyexpedovali a naložili rekordných 957 ton rúr za deň.

V oblasti technologických inovácií ste zaznamenali niekoľko pozitívnych krokov. Spomeniete tie najvýznamnejšie?

– V roku 2020 sme spustili do prevádzky automatickú nakladaciu plošinu pre nakládku rúr do kontajnerov v SHV SZ priestor UV linky starý závod. Od začiatku roka 2020 už pracujeme v pretlačovacej stolici valcovne rúr s trojdielnou ozubenou tyčou a koníkom, dodanými od firmy SMS MEER, čím predpokladáme zvýšenie životnosti a zníženie poruchovosti srdca valcovne rúr. Pretlačovacia stolica je už tretí rok osadená stojanmi s tvrdokovovými valcami, ktorých životnosť mnohokrát prekračuje doteraz používané valce. Toho sme dosiahli aj novým systémom renovácie trojice valcov na jednom stojanovom mieste. Začiatkom októbra spustíme do skúšobnej prevádzky novú úpravárenskú linku na spracovanie rúr pre vnútropodnikovú spotrebu v druhom poli haly valcovne rúr. Táto linka nám umožní realizovať delenie a vyfukovanie v automatickom režime, čím výrazne znížime potrebu manipulácie so zväzkami rúr medzi jednotlivými poliami haly valcovne rúr a skrátime stratové časy čakania na materiál a žeriavy na sólo strojoch v treťom poli haly valcovne. V hutnom náradí prebiehajú skúšky, ako stojany pevné a staviteľné osadené s rýchloreznou nástrojovou oceľou (tzv. HSS – High Speed Steel) v pretlačovacej stolici. Prebiehajú skúšky nových dodávateľov valcov pre elongátor, valcov odvalcovacieho stroja a matrice dierovacieho lisu tak, aby valcovňa rúr mala viacerých kľúčových dodávateľov hutného náradia pre technologické zariadenia.

Počas uplynulých mesiacov ste intenzívne spolupracovali so ŽP VVC s.r.o. na výskume. Čo je v súčasnosti jeho predmetom a ako sa vám darí dosahovať stanovené ciele?

– V súčasnosti prebieha dôležité obdobie prípravy podkladov na schválenie nových projektov, pri ktorých sa snažíme byť kolegom z ŽP VVC s.r.o. čo najviac nápomocní. Spolu s ŽP VVC s.r.o. valcovňa rúr vykonáva sledovanie teploty lúp pred ostrekom okují, za ostrekom okují a dovalcovacích teplôt za ťahovou redukovňou pre celý vyrábaný sortiment, výsledkom čoho bude stanovenie potreby zvýšenia teploty indukčným ohrevom, aby boli splnené požiadavky zákazníkov na mechanické vlastnosti a štruktúru ocele vyrábaných rúr.

Druhou úlohou je spolupráca technológie valcovne rúr a ŽP VVC s.r.o. pre vypracovanie komplexného návrhu rekonštrukcie chladenia stojanov pretlačovacej stolice, čo by malo priniesť zvýšenie životnosti a povrchovej kvality použitých valcov v stojanoch PS a tým zníženie vlastných povrchových chýb vyrábaných lúp a rúr vo valcovni rúr.

Čo vás čaká v poslednom štvrťroku?

– V poslednom štvrťroku bude okrem plnenia výrobných úloh prioritou úspešné zvládnutie novembrovej strednej opravy, v rámci ktorej budú zrealizované investičné akcie.

Prvou bude modernizácia delenia rúr za chladníkom, zahŕňajúca výmenu rozbrusovacích píl za tvrdokovové píly od firmy FRAMAG, vrátane dĺžkových zarážok, spolu so zmenou logistiky dopravy rúr k defektomatom, k úpravárenskej linke č. 3 a následné k pílam na konečné dĺžky v treťom poli haly valcovne rúr.

Ďalšou bude dodanie piatich konštrukčne nových staviteľných stojanov pre pretlačovaciu stolicu od firmy SMS MEER, čo prinesie kvalitu dodržiavania úberov podľa technologických určených parametrov, dodržanie kvality hrúbky steny a zníženie poruchovosti a miestnej excentricity vyrábanej lupy v pretlačovacej stolici. Dôležitou úlohou v novembri bude vykonať generálnu opravu IV. zóny karuselovej pece – výmenu obvodových múrov a stropu žiaruvzdorným materiálom dodaným z Kalinova.

Za dosiahnuté výsledky ďakujem všetkým zamestnancom výrobného úseku vo valcovni rúr, prajem im veľa pracovných, osobných úspechov a hlavne veľa zdravia.