Plnenie výrobných úloh v prvom polroku 2020 bolo negatívne ovplyvnené pandémiou koronavírusu

 

Napriek celkovému negatívnemu hodnoteniu prvého polroku je plnenie výrobného plánu v oceliarni ešte stále v plusových číslach. Je to spôsobené podstatným skrátením plánovanej strednej opravy v apríli, spojené s presunutím plánovaných činností na strednú opravu v auguste, a zároveň aj zvýšenými požiadavkami našich odberateľov na kontinuálne odlievané bloky počas prvých štyroch mesiacov.

V oceliarni sme za prvý polrok tohto roka prekročili objem výroby stanovený vo finančnom pláne o 6.296 ton. Objem výroby kontinuálne odlievaných blokov na predaj sme prekročili o 2 581 ton a objem výroby kontinuálne odlievaných blokov pre valcovňu bezšvíkových rúr sme prekročili o 3 715 ton. Pozitívne môžem hodnotiť vývoj ďalších hlavných ukazovateľov – predváhy a výrobných prestojov. Za prvý polrok 2020 sme podkročili predváhu zhruba o 0,1 kilogramu na tonu a výrobné prestoje sme podkročili o 2,5 percenta.

Aj v prvom polroku 2020 bolo v oceliarni zrealizovaných viacero technologických zmien a inovácií. V rámci vnútropodnikového vývoja sme v praxi odskúšali rôzne varianty liaceho prachu a ponorných trubíc pri odlievaní najmenšieho formátu 105 mm na zariadení pre plynulé odlievanie ocele. Rovnako sme pristúpili ku skúškam nových typov ubíjacích hmôt pre nístej elektrickej oblúkovej pece. V oceliarni sme aj v prvom polroku 2020 pokračovali v intenzívnej spolupráci s dcérskymi spoločnosťami ŽP VVC s.r.o. a Žiaromat a.s. Vďaka spoločnému projektu s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach sme ďalej pokračovali v riešení problematiky výskumu a vývoja v oblasti žiaruvzdornej keramiky a zvyšovania kvality ocele štúdiom procesov prúdenia v medzipanve pomocou vodného modelu. V júni sme v spolupráci so ŽP VVC navrhli a prvýkrát úspešne odliali novú akosť ocele s označením T5, určenú pre výrobu kotlových, prehrievačových a výmenníkových rúr.
Vo valcovni bezšvíkových rúr sme za prvých šesť mesiacov tohto roka objemový plán podkročili o 6 098 ton. Objem výroby valcovaných rúr na predaj sme podkročili o 1 605 ton, objem výroby vstupných polotovarov pre výrobu presných rúr a oblúkov podkročíme približne o 4 493 ton. Napriek kríze spôsobenej pandémiou sme vo valcovni rúr v prvom polroku 2020 dosiahli niekoľko rekordných výsledkov. Piateho marca, v prvej zmene, sme zaznamenali rekordný počet kusov vyvalcovaných lúp na trati, konkrétne 1467 kusov, a zároveň aj rekordný počet kusov vyvalcovaných rúr na ťahovej redukovni, a to 1472 kusov.

 

Ilustračné foto: I. Kardhordová

 

Ďalší rekordný výsledok sme zaznamenali prvého júna. V tento deň sme zo skladov hotovej výroby valcovne rúr vyexpedovali 957 ton rúr a spolu s nakládkou valcovaných rúr uskladnených v ťahárni rúr to bolo celkovo 985 ton. Predváha od začiatku roku je, rovnako ako plnenie výrobných úloh, negatívne ovplyvnená nízkym objemom zákaziek a rozdrobeným sortimentom výroby. Za prvý polrok 2020 sme predváhu prekročili o 1,94 kilogramu na tonu. Ďalším ukazovateľom aktuálnej nepriaznivej situácie sú výrobné prestoje. Za prvý polrok sme výrobné prestoje vo valcovni rúr prekročili zhruba o 4,3 percenta, ale to hlavne z titulu prekročenia technologicky nutných prestojov a zvýšeného počtu prestavieb a zmien akostí ocele. Z pohľadu technologických inovácií môžeme prvý polrok 2020 hodnotiť veľmi pozitívne. V priebehu prvého polroku sme nainštalovali a do skúšobnej prevádzky spustili novú úpravárenskú linku na spracovanie rúr pre vnútropodnikovú spotrebu (lupu pre ťaháreň) v druhej hale valcovne rúr (takzvaný bypass). Táto linka nám umožní realizovať delenie, vyfukovanie a váženie v automatickom cykle a výrazne zníži potrebu manipulácie balíkov medzi jednotlivými halami valcovne rúr, čím prispeje k zvýšenej povrchovej kvalite rúr pre vnútropodnikovú spotrebu. V priebehu prvého polroka pokračovali technické rokovania a prípravy na najvýznamnejšiu investíciu v roku 2020, a to modernizáciu delenia rúr za chladníkom, zahŕňajúcu výmenu rozbrusovacích píl za tvrdokovové píly, spolu so zmenou logistiky dopravy rúr k defektomatom a následne k deliacim pílam Ohler.

V sortimente presných rúr ťahaných za studena sme za prvých šesť mesiacov tohto roka podkročili objemový plán o 4 066 ton. Pozitívne môžem hodnotiť vývoj predváhy, ktorú sme za prvý polrok 2020 podkročili o 0,28 kilogramu na tonu. Z pohľadu rozdelenia presných rúr podľa účelu použitia môžem konštatovať pokles naplnenosti zákazkami vo väčšine hlavných výrobkových skupín ťahárne rúr – štandardných konštrukčných rúrach, výmenníkových rúrach, rúrach pre automobilový priemysel, kotlových rúrach, aj v rúrach pre hydraulické a pneumatické rozvody. V sortimente galvanicky pozinkovaných rúr sme plánovaný objem podkročili o 113 ton.

V sortimente presných delených rúr sme plánovaný objem podkročili o 64 ton. Plánovaný objem výroby v sortimente hydraulických rúr sme podkročili o jednu tonu.
Z pohľadu technologických inovácií a zvyšovania produktivity práce považujem za najdôležitejšiu akciu vybudovanie nového automatizovaného kontrolného roštu v hale č. 12. Toto pracovisko nám umožní kefovanie koncov rúr, váženie a cyklopovanie rúr v automatickom cykle.

V priebehu prvého polroka pokračovali technické rokovania a prípravy na ďalšiu významnú investíciu v hale č. 11, a to premiestnenie rovnacej a deliacej linky č. 216 a jej dobudovanie o nový vstupný žľab, NDT pracovisko, značenie, kefovanie, váženie a cyklopovanie rúr. Táto nová finalizačná linka bude plne automatická a umožní nám finalizovať rúry s dĺžkou až do 20 metrov.

V sortimente navarovacích oblúkov sme za prvých šesť mesiacov prekročili objemový plán výroby o 161 ton a dosiahnutý objem výroby v sortimente redukcií bol zhodný s objemom stanoveným vo finančnom pláne.

Z uvedených výsledkov je zrejmé, že prvý polrok 2020 bol po počiatočnom náznaku oživenia trhu a postupne sa zvyšujúcemu objemu zákaziek v prvých štyroch mesiacoch roka, prudko negatívne ovplyvnený celosvetovou pandémiou koronavírusu a s tým súvisiacej hospodárskej recesie v máji a júni. Verím, že dôsledky pandémie budú v druhom polroku 2020 pomaly slabnúť a situácia na európskom aj celosvetovom trhu s hutníckymi výrobkami sa bude postupne zlepšovať.

Hoci dosiahnuté výsledky nie sú pre ŽP a.s. priaznivé, na záver by som sa chcel za ich dosiahnutie poďakovať všetkým zamestnancom výrobného úseku a rovnako aj všetkým zamestnancom ŽP a.s. Každá kríza je zároveň príležitosťou na hĺbkovú zmenu technických a technologických riešení a preto verím, že s realizáciou naplánovaných investícií v nasledujúcich rokoch vyjdú ŽP a.s. z tejto krízy posilnené a konkurencieschopnejšie.