Pandémia má dosah aj na výrobu a spotrebu energií

 

S Ing. Jozefom Čerňanom, vedúcim prevádzkarne energetika

Pán vedúci, plynie desiaty mesiac roka, ako hodnotíte uplynulé obdobie?

– Uplynulé obdobie je poznačené pandémiou COVID-19, ktorá výrazne ovplyvnila priemyselnú výrobu, čo má samozrejme dosah aj na výrobu a spotrebu energií. Nižší počet zákaziek a následne zmena prevádzkových režimov výrobných prevádzkarní, týmto ovplyvnila v energetike výrobu technických plynov – dusíka, kyslíka a stlačeného vzduchu.

Z dôvodu prispôsobenia režimu výroby v kyslikárni a kompresorovej stanici režimu výrobných prevádzkarní a optimalizácie nákladov na ich výrobu, sme v mesiacoch júl a august, počas výrobného prestoja prevádzkarne oceliareň, odstavili výrobu kyslíka a dusíka na deliacom bloku kyslikárne. Výrobu stlačeného vzduchu sme prispôsobili spotrebe ostatných prevádzkarní, čo sme zabezpečovali prevádzkou menších skrutkových kompresorov Atlas Copco v kyslikárni a turbokompresora v kompresorovej stanici. Výroba všetkých druhov energií je prispôsobovaná spotrebe výrobných prevádzkarní, čomu zodpovedá i plnenie plánovaných objemov od začiatku roka. Vo výrobe elektrickej energie dosahujeme plnenie plánov na 105 percent. Je to výsledkom hydrologických podmienok pre výrobu vo vodných elektrárňach, kde výrobu plníme na zhruba 118 percent. Na kogeneračnej jednotke ovplyvnila objem výroby výmena sieťového ohrievača na spalinovom kotle, ktorá si vynútila prestoj 23 dní.

Čím žijete v týchto dňoch?

– V týchto dňoch sú aktuálne opravy vodných elektrární hydrocentrála Jasenie a hydrocentrála Dubová. Opravy technologického zariadenia elektrární sú realizované v štandardnom rozsahu, päť pracovných dní. Vzhľadom na stav betónových konštrukcií hatí realizujeme rozsiahlejšie opravy stavebného charakteru.

V spolupráci s technicko-investičným odborom sú tieto práce zabezpečované externou firmou. Na hati Lomnistá boli realizované dokončovacie práce a úprava povrchov betónových konštrukcií. Na hati Bauková boli realizované opravy poškodených častí telesa hate. Na hati Biele vody sme v tomto roku zabezpečili len vyčistenie od naplavenín piesku a kameňa.

Ako vidíte nasledujúce mesiace z dnešného pohľadu?

– Nepredpokladám, že sa súčasná situácia zásadne zmení, negatívny vývoj šírenia COVID-19 a prijímané opatrenia budú naďalej ovplyvňovať našu činnosť. Nás čaká splnenie úloh, ktoré sme si naplánovali na tento rok.

Máme pred sebou výmenu výkonových vypínačov v hydrocentrále Jasenie a hydrocentrále Piesok. V decembri, v rámci projektového riešenia „Modernizácie výroby stlačeného vzduchu“, máme plánované uviesť do prevádzky nový kompresor Atlas Copco ZH + 1600-9, čím výrazne zlepšíme efektivitu výroby stlačeného vzduchu.