Ošetrovné od prvého júna

 

Ústredný krízový štáb rozhodol o otvorení materských a základných škôl od 1. júna 2020. Zaujímalo nás, ako je to s „pandemickou“ OČR a preto sme požiadali o odpoveď Ing. Zuzanu Peniakovú z odboru personalistiky a miezd:

Nie všetky deti nastúpili do školských a predškolských zariadení. Môžete nám priblížiť, ako je to s vyplácaním OČR?

– Rozhodnutie Ústredného krízového štábu otvoriť od 1. júna materské a základné školy 1. stupňa a 5. ročník, neznamená pre rodičov automatické ukončenie pandemickej OČR a poberania tejto dávky. Rodičia detí, ktoré do školského a predškolského zariadenia nenastúpili, môžu naďalej poberať dávku, musia však na konci mesiaca poslať Sociálnej poisťovni vyplnený formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, kde vyznačia dni, počas ktorých sa o dieťa starali a za ktoré si uplatňujú vyplatiť dávku. V súlade s paragrafom 150 odst. 8 školského zákona vyšlo rozhodnutie, podľa ktorého sa mimoriadne prerušenie školského vyučovania v materských školách považuje za zachované, ak zákonný zástupca neprejaví záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole alebo škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa, alebo prejaví záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole alebo škole, ale dieťa nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov. Na základe tohto rozhodnutia rodičom takýchto detí nárok na ošetrovné vznikne, respektíve pokračuje a Sociálna poisťovňa im ho prizná a vyplatí. Dávky budú vyplatené čo najskôr na základe doručeného Čestného vyhlásenia (rodič ho musí poslať do konca júna na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne). Rodičia sú povinní do čestných vyhlásení uvádzať pravdivé a presné údaje, pretože Sociálna poisťovňa si ich bude overovať aj spätne. Pre ostatné skupiny poistencov – rodičov detí do 16 rokov, ktorým nárok na pandemickú OČR potvrdil pediater, rodičov hendikepovaných detí do 18 rokov veku, respektíve pri opatrovaní dospelých osôb zo zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v čase koronakrízy rozhodnutím príslušných úradov uzavreté – nič sa nemení. Nárok na pandemické OČR im pokračuje, ak naďalej trvá potreba ich osobnej celodennej starostlivosti o dieťa/dospelú osobu. Zostáva im povinnosť zasielať na konci mesiaca príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné s vyznačením dní, za ktoré si uplatňujú nárok na pandemickú dávku.

Ako majú rodičia požiadať o ošetrovné?

– Rodič musí sám prejaviť záujem o priznanie ošetrovného. Vyplní formulár žiadosti o dávku ošetrovné – Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie). Odošle e-mailom alebo prostredníctvom e-schránky, prípadne poštou do príslušnej pobočky – ak je zamestnanec, tak na adresu pobočky podľa sídla zamestnávateľa, tzn. do Brezna, ak je SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, tak podľa miesta trvalého bydliska. Vyplnené žiadosti o ošetrovné sa posielajú len pri prvom uplatnení nároku, pokiaľ si zamestnanec nárok na ošetrovné počas koronakrízy už uplatnil, za všetky ďalšie mesiace posiela len vyplnené Čestné vyhlásenie, kde presne uvedie, počas ktorých dní dieťa ošetroval. Čestné vyhlásenie je možné poslať aj za dva-tri mesiace naraz, dávka však môže byť vyplatená až po doručení tohto vyhlásenia. Ak chce teda zamestnanec dávku za príslušný mesiac, treba vypĺňať a posielať tlačivo do Sociálnej poisťovne priebežne po mesiacoch.

Zamestnanec o tom, že žiada o OČR, musí informovať svojho zamestnávateľa. Následne si Sociálna poisťovňa overí údaje a začne konanie o dávke ošetrovného. Po skončení konania Sociálna poisťovňa vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi a vyplatí peniaze. V prípade dieťaťa, ktoré je vo veku nedovŕšených 11 rokov (tzn. maximálne 10 rokov plus 364 dní), respektíve dieťaťa vo veku do 18. roku (dieťa s dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom), netreba kontaktovať pediatra, nárok na ošetrovné pri uzatvorení predškolského, respektíve školského zariadenia vzniká automaticky. V prípade dieťaťa vo veku 11 a viac rokov, do dovŕšenia 16. roku veku, ktoré nie je mentálne alebo fyzicky spôsobilé samo sa o seba postarať, potrebuje rodič potvrdenie lekára, pediatra, ktorý vystaví žiadosť o ošetrovné a pošle ju do Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa prizná dávku ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa všetkým rodičom detí do dovŕšenia 11. roku veku bez ohľadu na to, či navštevujú alebo nenavštevujú predškolské, školské zariadenie, bez potvrdenia lekára, t.j. aj tým rodičom, ktorých dieťa nebolo umiestnené v škôlke, ale starala sa oň opatrovateľka či starí rodičia. Nárok na pandemické ošetrovné majú aj ďalšie nemocensky poistené osoby, ak zabezpečujú starostlivosť o potomka alebo predka, súrodenca, manžela, manželku v prípade, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna starostlivosť ambulantnou či pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov zavreté. Potvrdenie lekára v tomto prípade nie je potrebné.