Obnova budovy Odborného učilišťa internátneho vo Valaskej je dokončená

 

 

Obnovená budova OUI Valaská
Obnovená budova OUI Valaská

 

 

 

 

 

 

 

Po niekoľkoročných prípravách na

 

 

 

 

Po niekoľkoročných prípravách na získanie nenávratného finančného príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie v operačnom programe Kvalita životného prostredia, sme reagovali na výzvu zameranú na zníženie energetickej náročnosti pri prevádzke verejných budov.
Deň „D“ nastal 19. marca 2019, kedy boli začaté práce na obnove budovy Odborného učilišťa internátneho vo Valaskej (OUI Valaská) firmou MAKE TECHNOLOGY spol. s.r.o. z Bratislavy.
V rámci prác na obnove školy, ktorých poskytovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, boli uskutočnené nasledovné práce:
– zateplenie fasády a strechy budovy,
– výmena okien,
– obnova elektrickej siete so zabudovaným úsporným LED osvetlením,
– obnova vykurovacieho systému
Obnova rozvodov teplej a studenej pitnej vody,
– obnova bleskozvodov,
– vzduchotechnika – zabudovanie rekuperačných jednotiek výmeny vzduchu,
– fotovoltické panely – ako zdroj obnoviteľnej energie,
– systém merania a regulácie spotrebovanej energie.
Realizáciou uvedených opatrení bola budova školy zaradená do energetickej triedy A1, v globálnom ukazovateli – primárna energia. Súbor zrealizovaných opatrení prinesie ročnú úsporu primárnej energie 80,9 percenta oproti spotrebe energie pred obnovou budovy školy.
Prestavaná budova je pripravená na kolaudačné konanie, ktorého kladným rozhodnutím bude prevzatá do užívania.
Práce na obnove školy pre vedenie OUI Valaská ešte nekončia. Je na škodu veci, že do výzvy o nenávratný finančný prostriedok (NFP) neboli zahrnuté prostriedky na maľovanie vnútorných priestorov, strechy školy a zabezpečenie tieniacej techniky okien. Rovnako školské dielne nesplnili kritéria stanovené výzvou na získanie NFP.
Teší nás, že sme mohli pomôcť aj pri ochrane životného prostredia, a to nielen znížením emisií, ale aj ochranou vtáctva, konkrétne dažďovníka tmavého, ktorý v čase fasádnych prác hniezdil na odkvapovej rímse budovy. Po dohode so Štátnou správou na ochranu prírody boli pre vtákov, rovnako ako aj pre netopierov, vytvorené vo fasáde vletové otvory.
Počas prípravy, aj počas stavebných prác, sme sa stretávali s nekonečným množstvom problémov a prekážok, ktoré sme museli bezprostredne riešiť. Poďakovanie patrí projektovým manažérom zo Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry, zhotoviteľovi – firme MAKE TECHNOLOGY, podpornému tímu – stavebnému dozoru Ing. Pavlovi Ilovičovi a externému manažérovi z občianskeho združenia Zvolensko OZ, Okresnému úradu v Banskej Bystrici, Obecnému úradu Valaská a obyvateľom Valaskej za ich trpezlivosť, ďalej všetkým žiakom a ich rodičom za ústretovosť pri organizačných zmenách na vyučovaní a v neposlednom rade všetkým zamestnancom OUI Valaská, ktorí pri realizácii diela nezištne pomáhali.
Sme presvedčení, že zdarným ukončením všetkých prác a rozhodnutí s tým spojených, prinesie vynovená budova vyššiu kvalitu vo výchovno-vzdelávacom procese, ale i vyššiu kvalitu životného prostredia aj v rámci obce Valaská.

Tento projekt je podporený z európskych štrukturálnych a investičných fondov – EŠIP, v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia
Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy OUI vo Valaskej
Začiatok realizácie projektu: marec 2019
Trvanie projektu: 6 mesiacov
Riadiaci orgán pre OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra