Nová úpravárenská linka v prevádzkarni ťaháreň rúr

 

 

V prevádzkarni ťaháreň rúr – dielňa 2 pokračuje budovanie novej úpravárenskej linky na spracovanie dlhých rúr do 20 metrov. Prvá etapa je už nainštalovaná a bola odovzdaná do užívania v marci. V týchto dňoch dodávateľ realizuje montáž druhej etapy.

Celkove prejde realizácia uvedeného investičného projektu štyrmi etapami. Ukončenie tretej etapy je naplánované na koniec júla, záverečná štvrtá etapa by mala byť, podľa plánu, dokončená v septembri aktuálneho roka.

Investícia bude jedinečná hlavne svojím výrobným rozsahom a veľkosťou linky. Ide o doposiaľ najväčšiu úpravárenskú linku v ťahárni rúr, kde bude možné spracovávať rúry od 6 metrov až po dlhé, výmenníkové rúry s dĺžkou 20 metrov. Do linky budú zabudované aj niektoré časti súčasných výrobných zariadení z ťahárne rúr – dielňa 2. Konkrétne ide o rovnaco-deliacu linku RDL č.216 a kontrolnú linku č. 7.

Vybudovaním tejto linky sa zjednodušia manipulácie a materiálové toky v ťahárni rúr – dielňa 2 a zlúčia sa úpravárenské operácie výrobného sortimentu linky do jedného, automatizovaného pracoviska. V súčasnom stave je nutné rúry spracovávať na viacerých výrobných zariadeniach v hale.

Ďalším prínosom bude aj vytvorenie nových skladových priestorov pre rozpracovanú alebo hotovú výrobu v mieste výrobných zariadení, ktoré sa po čiastočnom zabudovaní do linky zrušia.