Nemocnicu v Brezne čaká veľká rekonštrukcia

 

 

Dňa 1. mája začala v Nemocnici s poliklinikou Brezno n.o. veľká rekonštrukcia urgentného príjmu, centrály operačných sál, centrálnej sterilizácie, vykurovania a ďalších súvisiacich priestorov a zariadení v celkovej hodnote 8,3 milióna eur. Vedenie nemocnice od rekonštrukcie očakáva zvýšenie kvality zdravotníckych služieb a väčšiu spokojnosť pacientov.
Rekonštrukcia pozostáva zo stavebnej časti v celkovej sume 5,8 milióna eur a z prístrojovej časti, počas ktorej budú do nemocnice, od vysúťažených dodávateľov, zakúpené nové špičkové lekárske prístroje. Rekonštrukcia bude z deväťdesiatpäť percentnej miery financovaná z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov nemocnice.
Stavebné práce bude vykonávať spoločnosť Metrostav Slovakia a.s. a stavebným dozorom bude spoločnosť Eproject s.r.o. Stavebná časť rekonštrukcie má byť zrealizovaná do osemnástich mesiacov, z toho posledné tri mesiace budú určené len na administratívne ukončovanie projektu a úkony súvisiace s kolaudačným konaním.
Aby boli stavebné práce zrealizované bez väčších obmedzení a nedotkli sa prevádzky jednotlivých nemocničných pracovísk, nemocnica už od novembra 2017 začala s postupným premiestňovaním dotknutých pracovísk do náhradných priestorov.
Samozrejme, aj tieto náhradné priestory museli byť pred presťahovaním stavebne aj hygienicky pripravené. Za prípravu náhradných priestorov a za logisticky náročné sťahovanie nemocnica ďakuje všetkým svojim pracovníkom, ktorí boli do týchto prác zapojení.

V nemocnici budú nasledovné zmeny
Hlavný vchod na urgentný príjem a do lôžkovej časti bude približne desať metrov od pôvodného. Pôjde o spoločný vchod so vstupom aj na dialýzu. Prepojovacou chodbou sa pacienti dostanú k vrátnici. Presťahovaná vrátnica je v okrajovom priestore oddelení klinickej biochémie a hematológie. Do lôžkovej časti sa pacienti dostanú z poliklinickej časti, cez oddelenie RTG a laboratóriá klinickej biochémie a hematológie popri vrátnici. Táto chodba doteraz nebola verejnosti prístupná.
Urgentný príjem sa bude nachádzať na prízemí lôžkovej časti, oproti liečebni pre dlhodobo chorých. V týchto priestoroch bude aj úrazová a chirurgická ambulancia. Gastroenterologická ambulancia bude presťahovaná na 1. poschodie polikliniky. Pneumologické ambulancie budú presťahované na prízemie detskej polikliniky. Keďže na prízemí detskej polikliniky bude jedna časť vyčlenená pre pneumologické ambulancie a druhá časť pre psychiatrické a psychologické ambulancie (všetko pre dospelých pacientov), vstup na poschodie k pediatrom bude z hygienických dôvodov možný len cez detský príjem.
Pacienti sa nemusia obávať, že by niektoré premiestnené pracovisko nevedeli nájsť. Všetky premiestnené pracoviská budú riadne vyznačené, prípadne môžu pacienti o radu požiadať zamestnancov informačnej kancelárie v poliklinike alebo zamestnancov vrátnice pri lôžkovej časti.
Nemocnica žiada pacientov a ich príbuzných, aby s motorovými vozidlami nestáli, a ak to nie je nevyhnutné, ani nezastavovali pred novým hlavným vchodom pri dialýze. Tento priestor musí zostať voľný pre sanitné vozidlá záchrannej zdravotnej služby a transport pacientov na lôžku. Aj nesprávne zaparkované vozidlo môže ohroziť život pacienta. Za porozumenie nemocnica vopred ďakuje.
Vedenie nemocnice od rekonštrukcie očakáva zvýšenie kvality, produktivity a efektívnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a s tým spojenú aj väčšiu spokojnosť pacientov.
Za spoluprácu pri príprave tejto rekonštrukcie nemocnica ďakuje svojim partnerom, osobitne Železiarňam Podbrezová, ktoré vynaložili pri príprave tejto rekonštrukcie značné úsilie a poskytli nemocnici aj odbornú pomoc, a taktiež mestu Brezno, ktoré bolo nápomocné pri vybavovaní potrebných povolení.