Klub 500 navrhol výraznú reformu školstva

 

Masívny nástup inovácií a technologických trendov vo svete nabral nezastaviteľný trend, na ktorý musí zodpovedne reagovať aj Slovensko. Zamestnávateľské organizácie sa preto rozhodli podpísať pod Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti rozvoja výskumu, vývoja a inovácií v Slovenskej republike. Bez zásadných zmien nebude možné v budúcnosti dosiahnuť úspešný a konkurencieschopný rozvoj slovenskej ekonomiky. Pomyselná „kontrolka“ by nám mala svietiť o to silnejšie, že Slovensko je priemyselná krajina.

Cieľom jednotného stanoviska nie je kritizovať, ale jasne pomenovať najväčšie nedostatky a priniesť konštruktívne návrhy na fungujúce riešenia. Slovensko potrebuje štátnu politiku pre oblasť výskumu, vývoja a inovácií minimálne do roku 2030 a posilnenie spolupráce akademických, vedeckých a výskumných inštitúcií s podnikateľským sektorom.

Veľkú pozornosť je potrebné venovať najmä rozvoju ľudských zdrojov a vzdelávaniu. Záujem o štúdium humanitných smerov v súčasnosti výrazne prevyšuje záujem študentov o technické smery. Je preto nevyhnutné realizovať výraznú reformu školstva s cieľom reagovať na potreby trhu práce a trendy vo svete. Zamestnávatelia žiadajú zásadnú podporu technického a prírodovedného vzdelávania, žiadajú opätovne zaviesť povinnú výuku angličtiny, zavedenie výuky druhého povinne voliteľného jazyka, ako aj povinnú maturitu z matematiky.
Podporu potrebujeme zacieliť aj na mladých výskumno-vývojových pracovníkov, a to formou super odpočtu vo výške 250 percent mzdových nákladov na pracovníka do 35 rokov (v trvaní tri roky/pracovník) a zavedením systému podnikových štipendií pre študentov stredných a vysokých škôl.

Ďalším dôležitým aspektom pre fungujúcu oblasť výskumu, vývoja a inovácií je dostupnosť kapitálu a vyvážená štátna podpora. Pre porovnanie, investície do tejto oblasti v roku 2016 predstavovali v krajinách OECD 2,349 percenta HDP. Podiel Slovenska dosiahol len 0,790 percenta HDP. Podnikateľský sektor apeluje na vytvorenie reálnej databázy technickej infraštruktúry na Slovensku tak, aby existujúce vybavenie bolo dostupné nielen vedecko-výskumným pracoviskám, ale aj firmám. Tie v súčasnosti nemôžu využívať infraštruktúru obstaranú z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zmena by priniesla jej efektívnejšie využívanie a zabránenie duplicitným nákupom.

Stanovisko obsahuje niekoľko strednodobých i krátkodobých opatrení. Predstavitelia zamestnávateľských organizácií odovzdali dokument zástupcom vlády na zasadnutí Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie dňa 21. marca. Návrhy krátkodobých opatrení Rada zaradila do svojho uznesenia. Sú realizovateľné ešte v tomto volebnom období, respektíve do konca roka 2019. Ministerstvu školstva Rada odporúča zabezpečiť rozvoj profesijne orientovaných bakalárov v súlade s potrebami trhu práce, ponechať v štátnom vzdelávacom programe povinnú výučbu angličtiny a zapracovať povinnú maturitu z matematiky s cieľom zvýšenia kvality prípravy mladej generácie. Reálnejším je i zvýšenie normatívu na študenta technických a prírodovedných odborov univerzít minimálne o 25 percent. Z agendy rezortu financií sa do uznesenia dostalo odporúčanie na zvýšenie superodpočtu výdavkov na vedu zo 100 na 200 percent.