Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s.  a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby  bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument  D-05/2017 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v  elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci.

V októbri  boli zverejnené organizačné normy:
Smernica S-008/2017

revízia 1, zmena 0

Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami
Smernica S-260/2017

revízia 3, zmena 0

Základné povinnosti pri prevádzke zdvíhacích zariadení
Smernica S-435/2015

revízia 4, zmena I

Činnosť prevádzkarne ťaháreň rúr
Smernica S-450/2017

revízia 1, zmena 0

Manipulácia s nebezpečným oceľovým a liatinovým odpadom
Smernica S-464/2016

revízia 0, zmena I

Nebezpečné udalosti v ŽP a.s.
Smernica S-493/2011

revízia 2, zmena II

Činnosť prevádzkových údržieb
Smernica S-516/2017

revízia 1, zmena 0

Práce zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacim ženám a mladistvým zamestnancom
Pokyn PO-211/2017

revízia 2, zmena 0

Prevádzkovanie transformátorov vvn/vn, vn/nn  v ŽP a.s.

 

V októbri  boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.:
Rozhodnutie č. 15/2017 Menovanie tímu „Predstaviteľ zákazníka“

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty –  úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm