Hodnotenie kvality výroby za rok 2020

 

Ing. Ján Šteller v mechanickej skúšobni, chaipy kladivo RKP 450, vykonávanie skúšok rázom v ohybe.
Ing. Ján Šteller v mechanickej skúšobni, chaipy kladivo RKP 450, vykonávanie skúšok rázom v ohybe. Foto: A. Nociarová

 

Napriek problémovej situácii vo svete, v súvislosti s pandémiou COVID-19, môžeme kvalitu výroby a dosiahnuté úrovne jednotlivých ukazovateľov hodnotiť, z pohľadu vývoja roka 2020 vo výrobných prevádzkarňach, ako uspokojivé.

V súlade s koncepciou a stratégiou kvality pre rok 2020 boli stanovené ciele kvality príkazom č. 06/2020 generálneho riaditeľa. Ciele boli splnené na 73,9 percenta, t. j. z celkového počtu 23 úloh bolo splnených 17 a nesplnených, respektíve, čiastočne splnených 6 úloh.

V prevádzkarni oceliareň (Vo) nebol dodržaný limit pre množstvo vystrihnutých chybných častí z oceľových kontinuálne odlievaných blokov vo valcovni bezšvíkových rúr (Vvr) tak, aby priemerné množstvo bolo do 0,42 kg/t vsádzky. Dosiahnuté priemerné množstvo vystrihnutých klátikov bolo 0,46 kg/t vsádzky, teda limit bol prekročený o 0,04 kg/t. Prekročenie bolo spôsobené predzásobením Vvr do skladu polotovarov počas strednej opravy (SO) vo Vvr a následným použitím zásob zo skladu polotovarov počas SO v oceliarni. Z tohto dôvodu boli tavby zaradené na neplánované dĺžkové skupiny, pričom vznikal prestrih na mieru B-401. V dôsledku nariadení k pandémii boli SO vo Vvr a Vo preplánované, čo spôsobilo výrazné predzásobenie. Zohľadnením objektívnych faktorov nebolo prijaté mimoriadne opatrenie pre splnenie tohto cieľa.

Limit pre znižovanie množstva vlastných nepodarkov (výrezy na pracoviskách K1, K2 a sklade polotovarov) bol dosiahnutý na úrovni 0,37 kg/t distribučnej výroby, čiže bol podkročený o 0,05 kg/t vsádzky distribučnej výroby.

Rozdelenie tavieb do akostných stupňov bolo zabezpečované v zmysle stanoveného plánu a do stupňa kvality „A“ bolo z celkového počtu zaradených 73,96 percenta.

V prevádzkarni valcovňa rúr sa nepodarilo udržať výskyt vlastných nepodarkov v limite. Prekročenie limitu bolo o 1,52 kg/t. Príčinou nedodržania bolo zvýšenie podielu distribučnej výroby kotlových rúr k celkovej distribučnej výrobe. Skutočné množstvo predváhy bolo prekročené o 5,01 kg/t. Nedodržanie spôsobilo spracovanie väčšieho objemu rúr na LKR, t.j. zvýšený podiel skúšaných rúr LKR ulrazvukom a vírivými prúdmi. Ďalším dôvodom prekročenia predváhy bol samotný nábeh zákaziek. Pri plánovaní nebolo možné kumulovať zákazky, jednotlivé nápichové skupiny a rozmery boli valcované viackrát do mesiaca. Rozdrobenosť zákaziek mala vplyv na zvýšenie predváhy.

Zo skúšaných rúr vo Vvr na dvoch skúšobných linkách K13, K14 bolo vírivými prúdmi odskúšaných 2 443 664 kusov rúr a z nich bolo 1,94 percenta chybných. Na LKR bolo vírivými prúdmi odskúšaných 693 563 kusov rúr a z nich bolo vyradených 2,35 percenta. Ultrazvukom bolo odskúšaných 19 826 695 kg, z nich bolo vyradených 4,80 percenta chybných rúr.

Z valcovaných rúr, ktoré boli skúšané v ťahárni rúr vírivými prúdmi, bolo odskúšaných 3 745 940 kg, z toho skúške nevyhovelo 1,46 percenta, ultrazvukom s použitím 3 percent etalónu bolo odskúšaných 4 190 kg, z toho skúške nevyhovelo 13,36 percenta, ultrazvukom s použitím 5 percent etalónu bolo odskúšaných 1 810 820 kg, z toho vyradených bolo 4,74 percenta, ultrazvukom s použitím 10 percent etalónu bolo odskúšaných 190 280 kg, z toho vyradených bolo 4,85 percenta, ultrazvukom s použitím 12,5 percenta etalónu bolo odskúšaných 49 100 kg a z toho vyradených bolo 0 percent rúr.

V prevádzkarni ťaháreň rúr boli limity predváhy, materiálových nepodarkov  a technologických nepodarkov dosiahnuté.

Nedeštruktívnym skúšaním vírivými prúdmi bolo odskúšaných 26 094 590 kg rúr, z toho skúške nevyhovelo 1,22 percenta, ultrazvukom s požitím 5 percent etalónu bolo odskúšaných 4 747 950 kg, z toho nevyhovelo 7,69 percenta, ultrazvukom s použitím 10 percent etalónu bolo odskúšaných 2 300 180 kg, z toho nevyhovelo 5,65 percenta, ultrazvukom s použitím 12,5 percenta etalónu bolo odskúšaných 2  610 kg, z toho nevyhovelo 8,42 percenta a na zariadení Circograph bolo odskúšaných 14 793 530 kg, z toho skúške nevyhovelo 7,13 percenta rúr.

V stredisku oblúkareň boli limity predváhy, materiálových nepodarkov  a technologických nepodarkov dosiahnuté.

Referát pre vystavovanie atestov vystavil pre naše výrobné prevádzkarne 57 609 hutných osvedčení. Ďalej boli vykonávané inšpekcie k predĺženiu výrobkových certifikátov a prebierky našich výrobkov. V mechanickej skúšobni bolo priebežne vyhodnotených 263 387 ťahových, technologických, ako aj skúšok vrubovej húževnatosti.

V metalografickom laboratóriu bolo spracovaných a následne vyhodnotených 4 713 kusov vzoriek na svetelnom a elektrónovom mikroskope. Na základe požiadaviek prevádzkarne oceliareň bolo odobratých a vyhodnotených 1 832 Baumannových otlačkov a 24 makroleptov. Úlohy, týkajúce sa kvality produkcie, boli riešené v spolupráci so zamestnancami výrobných prevádzkarní. Výsledky rozborov sú zhrnuté v 707 metalografických správach. V creepovom laboratóriu bolo odskúšaných 11 vzoriek, pričom 3 vzorky v skúške pokračujú aj v prvom polroku 2021.

Referátom metrológie bolo skalibrovaných 11 955 kusov meradiel týkajúcich sa merania dĺžok, tlaku, teploty, meracích obvodov, laboratórnych a technologických váh, prístrojov pre meranie elektrických a spektrometrických veličín. Okrem toho bolo vykonaných 668 pravidelných kontrol.

Oddelenie chémie podľa požiadaviek organizačných útvarov vykonalo 48 657 chemických a spektrometrických analýz. V oblasti chemických analýz odpadových vôd má naše laboratórium pre analýzu vôd a olejov deklarovanú spôsobilosť vykonávať akreditované činnosti nestranne a dôveryhodne, plnením požiadaviek medzinárodnej normy pre akreditáciu STN EN ISO/IEC 17025.

Počas roka sme riešili 51 reklamácií na vstupe a 26 reklamácií na výstupe, kde sme evidovali 25 kvalitatívnych reklamácií a 1 mankovú reklamáciu. Z celkového počtu kvalitatívnych reklamácií bolo uznaných 14 reklamácií, zamietnutých bolo 8 a vo vybavovaní sú 3 reklamácie.

Na celkovom počte kvalitatívnych reklamácií sa prevádzkarne podieľajú nasledovne: oceliareň 8 percent, valcovňa bezšvíkových rúr 20 percent, ťaháreň rúr 64 percent, stredisko delených rúr 4 percentá a oblúkareň 4 percentá.

Vzniknuté reklamácie boli riešené v súlade s predpísanými postupmi a boli prijaté potrebné opatrenia pri ich riešení.

Dosiahnuté výsledky z oblasti kvality budeme v najbližších mesiacoch predkladať pri obnove certifikátov pre výrobky v automobilovom priemysle podľa normy IATF 16949:2016, pre výrobky podľa noriem spoločnosti API (American Petroleum institute) a pre výrobky dodávané pre spoločnosť AOC (Aramco Overseas Company). Sú to významné spoločnosti v oblasti spracovania ropy a zemného plynu.