FMMR TUKE – štúdium, ktoré má budúcnosť

 

 

Vďaka spolupráci s podnikmi z praxe a vynikajúcim podmienkam pre výskum vychovávame úspešných absolventov, ktorí nájdu uplatnenie na trhu práce v rôznych odvetviach priemyslu.

Máš záujem študovať v odbore hutníctvo?

Ponúkame ti päť špecializačných modulov. Okrem toho, že získaš prírodovedný základ technologických procesov a ich aplikácií v oblasti moderných technológií výroby kovových a nekovových materiálov, z oblasti 3D kreslenia, počítačových simulácií a modelovania, budeš vedieť implementovať zásadné prvky cirkulárnej ekonomiky.
Zaujímajú ťa bezuhlíkové zdroje energie a ich efektívne priemyselné či civilné využitie? Môžeš zároveň získať vedomosti a schopnosti high-tech simulačných nástrojov.

O tom, že budeš ovládať teoretické znalosti z oblasti výroby železa a ocele vrátane súvisiacich procesov niet pochýb.

Čo získaš navyše?

• základy 3D návrhov a práce s nim pri modelovaní a simulácii procesov,
• základy z oblasti manažmentu a ekonomiky v podniku na úrovni BBA,
• kvalifikáciu pre činnosti súvisiace s energetickými systémami, obnoviteľných zdrojoch energií a poznatky z výmeny tepla a hmoty tepelných procesov,
• vedomosti z technológií výroby anorganických materiálov pre vodíkové technológie, priemysel vysokých teplôt, environmentálne aktívne materiály, chemický a farmaceutický priemysel a pod.,
• technológie a postupy komplexného spracovania surovín.

TECHNOLÓGIOU SA VŠAK PROCES VÝROBY NEKONČI, ČO ĎALEJ?

• dokážeš analyzovať stav životného prostredia, implementovať legislatívu v odpadovom hospodárstve a navrhovať recyklačné a sanačné technológie získaš znalosti z oblasti technologických procesov, pri ktorých vznikajú odpady, nadobudneš poznatky a zručnosti pri nakladaní s odpadmi, navyše budeš ovládať informácie o spôsobe odberu a spracovaní a analýzy vzoriek rôzneho charakteru,
• bude ťa zaujímať aj svet odliatkov – umeleckých alebo priemyselných? Po ukončení štúdia budeš schopný navrhnúť postup výroby odliatkov (automobilových súčiastok) od ich dizajnu, návrhu materiálu a technológie ich výroby a spôsobov ich odlievania.

Môžeš sa uplatniť ako:

• odborník v oblasti modelovania, technológie, riadenia a kontroly kvality,
• ekológ alebo environmentálny inžinier,
• analytik v chemických, farmaceutických a klinických laboratóriách v pozícii kvalifikovaného pracovníka schopného samostatne zabezpečovať laboratórne analýzy na úseku monitoringu a posudzovaní kvality životného prostredia,
• odborník pre otázky palív, spaľovania, výroby tepla a elektriny v oblasti priemyselnej energetiky a v oblasti plynárenstva,
• technológ vo výrobe a aplikácii keramických materiálov, skla, stavebných hmôt, ale aj v ďalších chemicko-technologických prevádzkach,
• plánovač výroby, technik prevádzkových a špecializovaných skúšobných laboratórií.
Záleží to len od teba! Naši absolventi pôsobia vo vedúcich manažérskych pozíciách, vedia samostatne podnikať, uplatniť sa v zlievarňach, automobilkách, metalurgických prevádzkach aj v konštrukčných kanceláriách, spoločnostiach zaoberajúcich sa zberom, spracovaním a analýzou technologických dát, v autorizačných a notifikačných spoločnostiach, vo výskumných a vývojových oddeleniach rôznych firiem na Slovensku a v zahraničí. Zároveň si môžeš zvoliť pokračovanie v inžinierskom a následne v doktorandskom štúdiu.

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

• termín podania prihlášky: 31. apríla,
• termín zasadnutia prijímacej komisie je 4. septembra,
• poplatok: 20 eur elektronická prihláška, v nevyhnutných prípadoch: 30 eur papierová prihláška.

Prečo u nás študovať?

• orientácia na prax a požiadavky zamestnávateľov,
• možnosť študovať svoju oblasť minimálne semester na zahraničnej univerzite,
• bez prijímacích testov.

INFORMÁCIE:

tel.: +421 55 602 2421, +421 55 602 2429,
e-mail: studijne.fmmr@tuke.sk,
web: http://fmmr.tuke.sk/