Študenti z profilácie „STEAM“ vyučovali v ZŠ Kláry Jarunkovej v Podbrezovej

 

Študenti z profilácie "STEAM" vyučovali v ZŠ Kláry Jarunkovej v Podbrezovej
Študenti z profilácie „STEAM“ vyučovali v ZŠ Kláry Jarunkovej v Podbrezovej

 

Seneca povedal: „Keď ľudia vyučujú, sami sa učia.“ Možnosť učiť sa rovesníckym vzdelávaním dostali naši študenti z profilácie STEAM, ktorí sa 30. apríla zúčastnili Envirodňa na Základnej škole Kláry Jarunkovej v Podbrezovej.
Ich úlohou bolo sprístupniť žiakom IV.A triedy environmentálnu problematiku vody. Pripravenou prezentáciou sa snažili viesť žiakov k pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k vode ako životnému prostrediu. Pre žiakov si pripravili aj experimenty zamerané na dôkaz znečisťujúcich látok vo vode. Mladším žiakom pomáhali získané vedomosti prejaviť pri tvorbe plagátov. Spoločne sa starší, aj mladší žiaci vybrali k prameňu a k potôčiku v Podbrezovej, kde dievčatá a chlapci zo IV.A sami chemickými experimentmi zisťovali mieru znečistenia vody, zisťovali pH, dokazovali prítomnosť dusičnanov, dusitanov, fosforečnanov aj amónnych katiónov.
Efektívnosť takéhoto rovesníckeho vzdelávania sa ukázala na strane mladších žiakov, ktorí prijímali poznatky s väčšou zanietenosťou, otvorenosťou a všetky aktivity počas dňa sa im páčili a tiež na strane starších žiakov, žiackych lektorov, ktorí sa museli pripraviť po odbornej stránke, natrénovať mnohé zručnosti a svoje aktivity realizovať pútavým spôsobom.

 

Žiaci si vyskúšali aj chemické experimenty
Žiaci si vyskúšali aj chemické experimenty

Ďakujeme žiakom IV.A triedy, ktorí s nami ochotne a aktívne spolupracovali, učiteľom a vedeniu základnej školy, ktorí našim žiakom: Lucii Bacúšanovej, Matejovi Hubertovi, Tomášovi Kováčikovi, Rastislavovi Medveďovi, Kristíne Oceľovej a Viktórii Pohančaníkovej umožnili vyskúšať si, aké je to učiť sa učením.