Dobrá vec sa (opäť) podarila!

 

Nová kapitola spolupráce medzi ŽP VVC a FMMR TU v Košiciach

Dňa 20. júna 2019 bola medzi ŽP Výskumno-vývojovým centrom, s. r.o. a Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) TU v Košiciach podpísaná zakladajúca zmluva unikátneho spoločného pracoviska pre výskum koróznej odolnosti oceľových rúr zo žiarupevných kotlových akostí v podmienkach vysokoteplotnej oxidačnej pecnej atmosféry, vznikajúcej pri spaľovaní fosílnych palív a biomasy. Pracovisko s názvom: „Laboratórium vysokoteplotných koróznych procesov (LVKP),“ sa nachádza v priestoroch Ústavu materiálov a inžinierstva kvality (ÚMIK) FMMR TU v Košiciach a podnet na jeho vybudovanie vzišiel z požiadavky Železiarní Podbrezová, a.s., riešiť koróznu odolnosť žiarupevných kotlových ocelí na špičkovej systema ckej úrovni. Pre potreby laboratória zakúpila spoločnosť ŽP VVC, s.r.o. plynotesnú komorovú pec, umožňujúcu realizovanie koróznych skúšok až do teploty 650 stupňov Celzia, pri permanentnej cirkulácii pecnej atmosféry (dodávateľ ATEKO, a. s.)

Okamih slávnostného prestrihnu a pásky pri otvorení spoločného pracoviskaSlávnostné otvorenie laboratória v priestoroch FMMR TU v Košiciach sa uskutočnilo 8. decembra 2020 za účasti významných hostí, dekanky FMMR doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., riaditeľa ŽP VVC, s.r.o. Ing. Pavla Beraxu, PhD. a riaditeľa ÚMIK doc. Ing. Mar na Fujdu, PhD. Po otvorení pracoviska bol pripravený pilotný harmonogram koróznych experimentov so vzorkami ocelí, určených pre energetický priemysel – žiarupevná oceľ P91, novo vyvíjaná oceľ, legovaná bórom a dusíkom MarBN a bimetalický materiál, pochádzajúci z projektu GRAMAT. Cieľom prvej množiny experimentov je analýza vplyvu vysokej teploty (600/650 stupňov Celzia, zodpovedajúcej parametrom vysokovýkonných kotlových zariadení) a oxidačného prostredia vodnej pary na zmeny v štruktúre skúšaných vzoriek ocelí, vrátane hodnotenia koróznej odolnosti. Cieľom druhej množiny experimentov je analýza vplyvu agresívnych zložiek spalín z biomasy na koróznu odolnosť ocelí. Pre tento typ koróznych skúšok bude pecná atmosféra s teplotou 400/450 stupňov Celzia obsahovať plynnú kyselinu chlorovodíkovú a oxid siričitý.

Plynotesná komorová pec ako kľúčový prvok LVKPPri oboch typoch experimentov sú expozičné časy vzoriek 100, 250, 500, 750, 1000, 2000 a 3000 hodín. Pre všetky exponované vzorky budú vypracované oxidačné diagramy, analýzy charakteru a veľkosti korózneho poškodenia a analýzy štruktúrnej stavby a chemického zloženia koróznej vrstvy a morfológie rozhrania korózna vrstva – oceľ a podpovrchovej vrstvy ocele. Z realizovaných experimentov vyplynú cenné poznatky a odporúčania pre výrobu žiarupevných ocelí a ich prevádzku v koncových energetických zariadeniach, napr. optimálna koncepcia legovania, limitná koncentrácia agresívnych zložiek spalín, vhodný model kinetiky oxidácie a pod.

Som presvedčený, že novovybudované spoločné laboratórium preukáže neoceniteľné služby pri podpore výroby a zavádzaní materiálových a technologických inovácií v Železiarňach Podbrezová, a. s., pri ďalšom prehlbovaní spolupráce medzi školou a praxou a pri výchove budúcich špičkových odborníkov pre potreby Železiarní Podbrezová, a. s. Dovoľte mi preto symbolicky na začiatku nového roka 2021 optimisticky konštatovať: Dobrá vec sa (opäť) podarila!