Do strednej opravy v oceliarni sa zapojilo viac ako sto ľudí

Koleno odsávania pece EAF – príprava pred montážou kolena (navarenie upevňovacích
konzol). Foto: P. Gernic

V predposledný augustový týždeň sa v prevádzkarni oceliareň uskutočnila pravidelná stredná oprava. Viac ako 120 zamestnancov akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a externých firiem realizovalo viacero opráv na jednotlivých zariadeniach.

Jednou z najnáročnejších akcií bola výmena transformátora na elektrickej oblúkovej peci EAF. Zmienenou výmenou sa zakončila inovácia vysokonapäťového sústrojenstva transformátor-tlmivka na peci EAF. Vynoveniu predchádzala závažná porucha transformátora na peci LF v roku 2017. Pri poruche bol vážne poškodený transformátor a narýchlo zapožičaná náhrada nedosahovala potrebné výkony. To poukázalo na skutočnosť, že na peci EAF pracuje v náročných podmienkach viac ako štvornásobne výkonnejší transformátor z roku 1993, ktorý nemá žiadnu zálohu. Preto bolo rozhodnuté o zabezpečení vhodných náhradných zariadení, ktoré sa uskutočnili v niekoľkých krokoch.

Najskôr bol objednaný nový transformátor od firmy ETD. Tento stroj má, rovnako ako pôvodný, 50 MVA výkon pri primárnom napätí 22 kV a so sekundárnym napätím riadeným prepínačom odbočiek v rozsahu 400-800 V. Na sekundárnej strane dosahuje prúd až 48 kA a priamo napája elektródy oblúkovej pece. Konštrukčne je prevedený ako olejový, vodou chladený a celková hmotnosť v prevádzke je 85 ton.

Strategické náhradné diely

Prvá výmena transformátora sa uskutočnila v roku 2018, kedy bol nainštalovaný nový transformátor ETD a pôvodný Tamini bol odoslaný na previnutie do Plzne. Medzitým už bežali práce na konštrukcii a výrobe druhej časti sústrojenstva – tlmivke. Nová tlmivka od firmy ETD bola dodaná a nainštalovaná počas strednej opravy v decembri 2020.

Oprava transformátora Tamini bola úspešne ukončená v roku 2021. Z dôvodu vyskúšania prevádzkových vlastností v reálnych podmienkach bol počas strednej opravy, v decembri 2021, nainštalovaný na pec EAF, kde pracoval približne osem mesiacov. Aj s ohľadom na vek niektorých komponentov (prepínač odbočiek, chladiče a čerpadlá oleja) bol počas strednej opravy v auguste tohto roka znovu nainštalovaný novší transformátor od firmy ETD. V prevádzke je teda nový transformátor aj nová tlmivka, oba stroje od firmy ETD Plzeň. Pôvodné zariadenia od firmy Tamini zostávajú zakonzervované ako strategické náhradné diely pre prípad poruchy.

Samotná výmena transformátora je pomerne zložitá operácia, na ktorej sa zúčastnilo niekoľko prevádzkarní technického úseku a viacero externých firiem. Transformátor ETD bol po demontáži, v decembri 2021, náležite pripravený na prepravu na nový závod. Zdemontovaná bola expanzná nádoba, tzv. konzervátor a ostatné príslušenstvo zväčšujúce výšku a šírku už aj tak nadrozmerného nákladu. Prevádzkareň doprava zabezpečila bezpečný presun na vagóne na nový závod do priestorov revíznej veže prevádzkarne energetika, kde znovu skompletizovaný transformátor čakal osem mesiacov na opätovné nasadenie do prevádzky. Príprava na tento úkon sa však začala týždne vopred.

Najskôr boli odstránené aj drobné netesnosti olejovej nádoby. Potom bola odčerpaná časť oleja do prepravných nádob a opäť demontovaný konzervátor. Nasledovala preprava na starý závod a montáž do trafokobky. Kým sa pracovníci firmy Hesia venovali dôkladnému filtrovaniu a vysušeniu oleja a firma REA-S úprave vodných potrubí, pracovníci elektroúdržby a strojnej údržby zabezpečili pripojenie elektrických a chladiacich prívodov k systémom pece. Všetky práce napokon zabrali päť dní strednej opravy pri vysokom pracovnom nasadení všetkých zúčastnených pracovníkov.

Ďalšie opravy

Počas strednej opravy boli na peci EAF vymenené strategické náhradné diely. „Konkrétne stĺp ramena elektród č. 1, nístej pece, veľké veko a stredové veko, koleno odsávania, v hydraulike boli vymenené výtlakové a sacie čerpadlá a uskutočnila sa aj komplexná revízia na ramene uchytenia elektród č.1. Zrepasovaná bola tiež násypka prísad do bulera. Počas opráv bolo možné realizovať meranie na kolíske pece, na ktorej je nístej uložená a zamerala sa aj koľaj otoče portálu pece EAF. Na základe výsledkov meraní, ktoré plánujeme aj počas zimnej odstávky, budeme vedieť vyhodnotiť stav zariadenia,“ informoval Peter Gernic, vedúci prevádzkovej strojnej údržby.

Na pec EAF bolo namontované zapožičané zariadenie Chameleón. Slúži na kontinuálne meranie teploty pred odpichom. Montáž bola náročná, vyžadovala si úpravu plošín, bezpečnostných zábradlí, prípravu elektropripojenia, na ktorom sa pracovalo už niekoľko týždňov pred samotnou realizáciou a prípravu pripojenia na prívod vzduchu využitého ako chladiace médium. Na peci LF bolo demontované staré chladenie hydraulickej kvapaliny. Nahradené bolo novým pomocou doskových výmenníkov. Čiastočne bola vymenená aj koľajová dráha panvového voza v dĺžke 36 metrov.

Zariadenie plynulého odlievania

Na zariadení plynulého odlievania (ZPO) bola najrozsiahlejšia oprava v sekundárnej komore, ktorú bolo nutné sanovať. Oprava spočívala v opálení od ocele, mechanického očistenia a vyčistenia nánosov. Po týchto krokoch nasledovalo otryskanie (pieskovanie) a následne bolo nutné spevňovať poškodené časti vertikálnej aj horizontálnej konštrukcie. „V komore liaceho prúdu č. 1 bolo dokonca nutné vyrobiť úplne novú plošinu, keďže pôvodná sa už nedala opraviť. Táto oprava nám v plnom rozsahu ukázala stav sekundárnej komory, ktorá je v užívaní od roku 2013. Musíme sa jej prioritne venovať každú strednú opravu, až kým nebudú vymenené všetky nosníky,“ upozornil P. Gernic a pokračoval: „Z ďalších prác spomeniem výmenu poškodeného potrubia zo sekundárnej komory. Na liacom prúde č. 3 sme preventívne vymenili ťažno-rovnacie stolice. Zdemontované stolice následne zgenerálkujeme a pripravíme na ďalšiu periodickú výmenu počas strednej opravy plánovanej v zimnom období.“

Opravy na žeriavoch

Počas strednej opravy boli realizované aj opravy na žeriavoch. Na žeriave č. 269 bolo vymenené lano pomocného zdvihu. „Ide o sádzací, čiže strategický žeriav,“ doplnil P. Gernic. Zároveň dodal, že na dráhe pojazdu mosta ďalšieho strategického liaceho žeriavu č. 234 boli opravované koľajnicové styky. „Nachádzali sa tam praskliny. Bolo nutné ich vyrezať a nanovo zavariť. Na žeriave č. 273 bola spevnená plošina pod kabínou, vymenili sa prevodovky pojazdu mosta a tiež hladké a záberové kolesá pojazdu mosta.“

Je to len krátke zhrnutie časti vykonaných prác, ktoré naši pracovníci a zamestnanci externých firiem splnili včas.

„Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na úspešne vykonaných opravách podieľali, či už to boli naši pracovníci strojnej údržby, elektroúdržby, pracovníci oceliarne, prevádzok dopravy a energetiky, ale aj zamestnancom externých firiem. Vďaka nim bola realizovaná augustová stredná oprava v oceliarni k spokojnosti,“ dodal P. Gernic.