Ďalší audit bol úspešný

Certifikačná spoločnosť SGS Slovakia spol. s.r.o. uskutočnila dňa 2. júna 2022 dohľadový audit integrovaného systému environmentálneho manažérstva a systému riadenia bezpečnosti práce (ďalej len „SEM a SRBP“) v Železiarňach Podbrezová a.s.

Účelom tohto auditu bolo vykonanie ročnej previerky funkčnosti kombinovaného systému SEM a SRBP podľa jednotlivých článkov noriem ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018.

Po vykonaní auditu boli výsledky prerokované s vedením spoločnosti. Externí audítori potvrdili plnenie požiadaviek predmetných noriem a potvrdili platnosť certifikátov SEM a SRBP vydaných pre ŽP a.s. na obdobie do 23. júna 2024.

Touto cestou chcem poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu auditu.