*** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž ***  

Otvorenie Súkromného stredného odborného učilišťa hutníckeho

Nová epocha v dejinách výučby učňovského dorastu Železiarní Podbrezová

V roku 1998 uzavrelo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky so Železiarňami Podbrezová a.s. zmluvu o dočasnom užívaní hnuteľného a nehnuteľného majetku SOU hutníckeho pre potreby akciovej spoločnosti na dobu neurčitú.  Dňa 1. júla 2002 sa zriaďovateľom SOU hutníckeho v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z.  stal  Banskobystrický samosprávny kraj, ktorému Železiarne Podbrezová predložili „Projekt transformácie SOU hutníckeho na Súkromné stredné odborné učilište hutnícke ŽP a.s.“ V auguste  2003 bol na zasadnutí zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja projekt transformácie učilišťa schválený.

Prvý deň školského roka 2003/2004 bol zároveň dňom otvorenia Súkromného stredného odborného učilišťa hutníckeho Železiarní Podbrezová a.s. a výchova hutníckeho dorastu sa dostala plne do kompetencie akciovej spoločnosti. Riaditeľkou tohto súkromného učilišťa sa stala Ing. Anna Pavlusová.

Otvorenie Súkromného SOU hutníckeho Železiarne Podbrezová
Otvorenie Súkromného SOU hutníckeho objektívom A. Nociarovej

 

Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová

Prijatím nového zákona o výchove a vzdelávaní sa od 1. septembra 2008 zmenil názov školy na Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová.

Cieľom výchovy a vzdelávania sa stala príprava zodpovedajúca úplnému strednému odbornému vzdelaniu a zároveň aj príprava na štúdium na vysokých školách. Železiarne Podbrezová a.s. absolventom školy garantovali od začiatku prijatie do zamestnanie, ale aj ďalšie vzdelávanie.

Škola ponúkala štúdium v študijných odboroch hutník operátor, mechanik strojov a80 rokov organizovanej výučby v Železiarňach Podbrezová
zariadení, mechanik elektrotechnik, mechanik mechatronik a učebných odboroch obrábač kovov, mechanik opravár – strojov a zariadení. Jej súčasťou bola aj zváračská škola, zabezpečujúca základné kurzy zvárania, periodické školenia a preskúšania zváračov a zváračských robotníkov.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska ocenila v roku 2008 súkromnú strednú odbornú školu hutnícku Podbrezová a zriaďovateľa Železiarne Podbrezová a.s. „Cenou za rozvoj súkromného školstva na Slovensku“. Ocenenie sa udeľuje tým školám, ktoré svojou činnosťou prispievajú k šíreniu dobrého mena súkromných škôl, sú netradičné a inovatívne.

———————————————————————————————————— 

Súťažná otázka č. 5

Aké ocenenie získala škola v roku 2008?

 

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovanie o lákavú cenu sa uskutoční na konci súťaže. Podmienkou je účasť vo všetkých súťažných kolách.

Nezabudnite uviesť kontakt.

————————————————————————————————————