Čakajú nás voľby člena Dozornej rady ŽP a.s.

Po dvoch rokoch budú zamestnanci našej spoločnosti opäť voliť člena Dozornej rady Železiarní Podbrezová a.s. Voľby sa začnú v pondelok, 16. mája o 6.00 hodine a skončia v piatok, 20. mája o 12.00. O tento post sa uchádzajú dvaja kandidáti – Ing. Jaroslav Romančík a Ing. Peter Kohút. Oboch si v krátkosti predstavíme.

Voľby člena dozornej rady Železiarne Podbrezová a.s.

Volebný poriadok pre voľby a odvolanie člena Dozornej rady spoločnosti Železiarne
Podbrezová a.s. voleného zamestnancami spoločnosti konané v dňoch 16. – 20. 05. 2022

Článok I.
Základné ustanovenia
1. V súlade s ustanovením § 200 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a článkom XII. platných Stanov spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. sa týmto volebným poriadkom pripraveným a schváleným Základnou organizáciou Odborového zväzu KOVO pri obchodnej spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. a predstavenstvom spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. riadi priebeh konania volieb a odvolania člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti. Voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami organizuje predstavenstvo v spolupráci so Základnou organizáciou Odborového zväzu KOVO.
2. Dozorná rada spoločnosti má v čase vydania tohto volebného poriadku desať členov, z ktorých sedem členov volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti a troch členov volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti.

Článok II.
Aktívne a pasívne volebné právo
1. Právo voliť a odvolať členov dozornej rady majú zamestnanci, ktorí sú ku dňu volieb v hlavnom pracovnom pomere v spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. (oprávnený volič).
2. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
3. Návrh na voľbu alebo odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti je oprávnená podať predstavenstvu spoločnosti odborová organizácia alebo spoločne aspoň 10 % oprávnených voličov.
4. Pri odvolaní člena dozornej rady zvoleného zamestnancami sa postupuje podľa rovnakých princípov tohto volebného poriadku ako pri voľbe.
5. Podmienkou uvedenia kandidáta na hlasovacom lístku je jeho písomný súhlas s jeho kandidatúrou na člena dozornej rady. Kandidát sa môže vzdať svojej kandidatúry 1 deň pred konaním volieb, a to písomne do rúk predsedu Ústrednej volebnej komisie. Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry nemožno vziať späť.

Článok III.
Volebné komisie
1. Voľby riadi Ústredná (centrálna) volebná komisia zložená z troch členov a to:
• 1 zástupcu spoločnosti,
• 1 zástupcu odborovej organizácie,
• 1 zástupcu zamestnancov – nečlenov odborovej organizácie.
Ústredná volebná komisia si zo svojho stredu volí predsedu, ktorý vystupuje v jej mene.
Členom Ústrednej alebo prevádzkovej volebnej komisie nemôže byť kandidát do dozornej rady volený zamestnancami.
Ústredná volebná komisia zabezpečí zhotovenie hlasovacích lístkov a volebných protokolov a ich doručenie prevádzkovým volebným komisiám.
Ústredná volebná komisia rozhoduje v sporných prípadoch o platnosti hlasovacieho lístka.
Ústredná volebná komisia na základe volebných protokolov predložených prevádzkovými volebnými komisiami spočíta hlasy a vyhodnotí výsledky volieb. Vypracuje „Záverečný protokol“ o výsledkoch volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami.
2. Voľby sa uskutočňujú prostredníctvom organizačnej štruktúry Základnej organizácie OZ KOVO Železiarní Podbrezová a.s. t.j. v 13 volebných celkoch/dielenských výboroch organizovaných v ŽP a.s., ktoré sú riadené prevádzkovými volebnými komisiami, zloženými z:
• 1 zástupcu DV OZ KOVO,
• 1 zástupcu vedenia prevádzky,
• 1 zástupcu zamestnancov – nečlenov odborovej organizácie.
Prevádzková volebná komisia si zo svojho stredu si volí predsedu, ktorý riadi jej činnosť.
Prevádzková volebná komisia dohliada na priebeh volieb v jednotlivých volebných celkoch a po uskutočnení volieb sčítava hlasy voličov a spisuje volebný protokol, ktorý odovzdá bezodkladne spolu s hlasovacími lístkami voličov Ústrednej volebnej komisii.
Prevádzková volebná komisia pri sčítaní hlasov uloží do obálok: osobitne platné hlasovacie lístky, osobitne neplatné hlasovacie lístky a osobitne nepoužité hlasovanie lístky.

Článok IV.
Hlasovacie lístky
1. Vyhotovenie hlasovacích lístkov a ich doručenie prevádzkovým volebným komisiám zabezpečí Ústredná volebná komisia.
2. Na hlasovacom lístku sú uvedení kandidáti navrhnutí za členov dozornej rady spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.
3.Neplatný je hlasovací lístok, ktorý:
a) nie je na pôvodnom tlačive, alebo
b) volič neoznačil zakrúžkovaním žiadneho kandidáta, alebo
c) volič označil zakrúžkovaním oboch kandidátov.
4. Pre platnosť hlasovacieho lístka sa vyžaduje označenie jedného kandidáta zakrúžkovaním.
5. Na hlasovacie lístky upravené inak ako predpísaným spôsobom (zakrúžkovaním kandidáta), sa neprihliada.
6. V sporných prípadoch o platnosti hlasovacieho lístka rozhoduje Ústredná volebná komisia.

Článok V.
Hlasovanie
1. Dátum uskutočnenia volieb určí Ústredná volebná komisia po dohode so zástupcami spoločnosti a zástupcami zamestnancov.
2. Voľby sa konajú tajným hlasovaním.
3. Zamestnanec (volič) hlasuje osobne a tajne tak, že na hlasovacom lístku, ktorý obdrží od prevádzkovej volebnej komisie, zakrúžkovaním označí jedného kandidáta.

Článok VI.
Výsledky volieb
1. Na platnosť voľby alebo odvolania člena/ov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti sa vyžaduje, aby bolo hlasovanie tajné a aby sa volieb zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov.
2. Členom dozornej rady sa stane kandidát, ktorý získal vyšší počet hlasov.
3. V prípade zhodného počtu hlasov kandidátov sa musia voľby opakovať.
4. Po spočítaní hlasov a vyhotovení „Záverečného protokolu“ o výsledkoch volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami oboznámi Ústredná volebná komisia s výsledkami volieb zvolených kandidátov, oprávnených voličov, ZO OZ KOVO, predstavenstvo spoločnosti a dozornú radu spoločnosti.
5. Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné. Končí sa:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) odvolaním z funkcie zamestnancami spoločnosti,
c) odstúpením/vzdaním sa funkcie,
d) úmrtím.
6. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť/vzdať sa funkcie, je však povinný to písomne oznámiť predstavenstvu spoločnosti a dozornej rade. Vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia Ústrednej volebnej komisie, orgánu, t.j. orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Uvedené platí aj v prípade neplatnosti volieb.