Novoročná anketa s vedúcimi prevádzkarní a odborných útvarov

Čaká nás ťažké obdobie, ale do nového roka vstupujeme s optimizmom

Rok 2022 bol síce náročný, ale pre akciovú spoločnosť Železiarne Podbrezová úspešný. Pred nami je rok 2023, ktorý vyvoláva mnoho otáznikov. Energetická kríza, inflácia či vojna na Ukrajine sú témy, ktoré so sebou prinášajú nejasnosti. Dnes si nikto netrúfa odhadnúť, čo nás čaká v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Napriek tomu veríme, že sa situácia v spoločnosti ustáli a Železiarne Podbrezová budú aj naďalej pokračovať v stabilnom hospodárení. V našej každoročnej ankete sme opäť oslovili vedúcich prevádzkarní a odborov. Opýtali sme sa ich, ako hodnotia uplynulých dvanásť mesiacov, s akými očakávaniami vstupujú do nového roka a čo prajú kolegom a čitateľom novín Podbrezovan v nasledujúcom období.

Jozef Michálik, vedúci prevádzkarne ťaháreň rúr

– Rok 2022 môžeme v našej prevádzkarni hodnotiť ako úspešný, ale zároveň aj ťažký. V prvom polroku bol zo strany zákazníkov veľmi veľký záujem o presné bezšvíkové rúry. V druhom bol objem zákaziek o niečo slabší, ale náročnejší na spracovanie. Čelili sme vysokému dopytu na rúry pre výrobu tepelných výmenníkov, ktorých sme v druhom polroku vyrobili 5 200 ton, z toho viac ako 1 000 ton s dĺžkou od 16,5 do 20 metrov. Popri tom, ako sa nám darilo úspešne plniť požiadavky našich odberateľov, sme spolu s kolegami z technického úseku priebežne vykonávali plánované opravy strojných zariadení a zrealizovali a pripravili viacero investičných akcií.

V nasledujúcom roku očakávame, že hroziaca recesia sa u nás neprejaví a záujem o výrobky z ťahárne bude naďalej vysoký. Vzhľadom na nepriaznivú energetickú situáciu sa budeme musieť vo veľkej miere venovať úspore energií, a to najmä zemného plynu a elektrickej energie. Sme optimisti a veríme, že aj rok 2023 bude pre nás úspešný.

V novom roku prajem zamestnancom a ostatným čitateľom novín všetko najlepšie a veľa úspechov v pracovnom a osobnom živote. Zároveň chcem poďakovať pracovníkom ťahárne, ale aj kolegom z ostatných prevádzok a odborov, s ktorými riešime každodenné problémy, za ústretovosť a prácu vykonanú v predchádzajúcom roku.

Ivan Liščinský, vedúci prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr

– Rok 2022 môžeme vo valcovni bezšvíkových rúr hodnotiť, z dôvodu dostatočnému objemu zákaziek, ako rok výroby na plný výkon. Počas celého roka sme pracovali v štvorzmennom nepretržitom pracovnom režime, čo nám vytvorilo podmienky pre výrobu 198 300 ton v distribučnej výrobe, čím sme operatívny plán prekročili o 2 000 ton. V roku 2022 sme dosiahli štvrtú najvyššiu výrobu v histórii našej prevádzkarne, v realizácii sme vyrobili 133 200 ton. Z pohľadu výroby môžeme rok 2022 hodnotiť ako úspešný.
Za dosiahnuté výsledky sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom a ich rodinným príslušníkom výrobného úseku valcovne rúr, prevádzkovej údržbe valcovne rúr a ostatným prevádzkarňam, odborným útvarom a zvlášť obchodnému úseku za nábor zákaziek v dostatočnom objeme.

Na základe nábehu objemu objednávok a zákaziek na mesiac január 2023 veríme, že budeme pokračovať v podobnom duchu ako sme skončili rok 2022, budeme pracovať v nepretržitom štvorzmennom pracovnom režime a využijeme kapacitu valcovne. Do nového roka vstupujeme s predsavzatím úspešného plnenia všetkých úloh v oblasti výroby, kvality a znižovania nákladov na výrobu, v spolupráci so ŽP Výskumno-vývojovým centrom s.r.o., obslužnými prevádzkarňami a útvarmi.

K naplneniu plánovaných úloh a cieľov v roku 2023 želám všetkým spolupracovníkom valcovne rúr, ale aj zamestnancom celej skupiny ŽP Group a ich rodinám predovšetkým pevné zdravie, vytrvalosť a pozitívnu energiu.

Igor Kliment, vedúci prevádzkarne oceliareň

– Rok 2022 môžeme hodnotiť ako úspešný. Rok, v ktorom sme zaznamenali množstvo zmien nielen v cenách, ale aj dodacích termínoch vstupných surovín. Nárast cien a nedostatok vstupných materiálov nás donútil skúšať nové, u nás nepoužívané vstupné suroviny. V mesiaci marec sme nahrádzali nedostatkové antracitové uhlie, používané do elektrickej oblúkovej pece (EOP), koksom. V máji sme zrealizovali veľkú skúšku s HBI ako náhradu za kovonosnú vsádzku v EOP. Od júna sme zmenili režim tavenia vsádzky s cieľom dosiahnuť nižšiu spotrebu antracitového uhlia, napeňovadla a zníženie obsahu FeO v troske, ako aj zníženie predváhy. Napriek uvedeným skutočnostiam sme vyrobili 365-tisíc ton ocele, z toho na predaj 100-tisíc ton. Najväčšiu produkciu sme dosiahli v mesiaci júl, v objeme 35-tisíc ton.

V priebehu roka 2022 sme investovali do nového technologického zariadenia. Ide o podávače profilov na LF peci, o váhadlo na prenos nísteje a mostový žeriav na homogenizačnom šrotovom poli.
Do budúcnosti pozerám s optimizmom. Od nového roka očakávam pozitívny trend na trhu s oceľou, ako aj s hutníckymi výrobkami. Verím v schopnosti spolupracovníkov a spoľahlivosť zariadení tak, aby sme dokázali vyrábať v požadovanom množstve a kvalite.

Želám všetkým spolupracovníkom a zamestnancom spoločnosti veľa zdravia, šťastia a úspechov počas celého roka 2023 v pracovnom aj osobnom živote.

Jaroslav Romančík, vedúci prevádzkarne centrálna údržba

– Rok 2022, z pohľadu našej prevádzkarne, hodnotím ako dobrý, a to aj napriek tomu, že sme mali a máme dosť veľké problémy s nedostatkom dobrých kvalifikovaných zamestnancov. V centrálnej údržbe nám, oproti norme obsadenia, chýbalo mnoho pracovníkov z dôvodu práceneschopnosti a podstavov. Ale tieto problémy mali aj ostatné prevádzky. Teší ma, že sa nám počas celého roka darilo realizovať plánované opravy technologických zariadení s vlastnými kapacitami. Tie sme doplnili kvalitnými externými firmami, čo je v dnešných podmienkach na Slovensku problematické, nakoľko kvalitnej pracovnej sily je stále nedostatok. Naším hlavným ukazovateľom je dodržiavanie stanoveného limitu prestojov v hlavných výrobných prevádzkarňach z dôvodu údržby a tieto sme v oceliarni, valcovní rúr a ťahárni podkročili.

V novom roku 2023 si prajem, aby sme splnili všetky úlohy, ktoré budú na centrálnu údržbu kladené. Dôležité je kvalitné prevedenie naplánovaných opráv na všetkých výrobných aj pomocných prevádzkarňach, veď kvalitu našich výrobkov dosiahneme len na spoľahlivých technologických zariadeniach.

K dosiahnutiu spokojnosti a cieľov v našej spoločnosti, ale aj v jednotlivých rodinách našich zamestnancov, prajem všetkým veľa zdravia, šťastia a pohodu v rodine, ale aj v práci v kruhu svojich spolupracovníkov. Práca ide oveľa lepšie, kvalitnejšie a rýchlejšie, keď je človek zdravý, psychicky vyrovnaný a spokojný.

Jozef Turis, vedúci odboru riadenia a zabezpečenia kvality

– Rok 2022 si vyslúžil niekoľko pozitívnych, ale aj negatívnych prívlastkov. V rámci činnosti nášho odboru máme za sebou náročný rok. Rok, ktorý preveril naše schopnosti zabezpečiť plnenie požiadaviek a úloh kladených na náš odbor zo strany výrobných prevádzkarní a odborných útvarov, ako aj požiadaviek v zmysle systému manažérstva kvality. Práca v odbore sa odvíja v spolupráci s útvarmi ŽP a.s. v oblasti certifikácie, testovania, skúšania a vyhodnocovania úloh kladených najmä na náš výrobný sortiment. Za odvedenú prácu, dobrý a spoľahlivý výkon, iniciatívu a spoľahlivosť, ale aj za odbornosť chcem poďakovať všetkým zamestnancom odboru.

Tak, ako som v úvode konštatoval, rok 2022 nás prekvapoval v každom smere. Niečo podobné očakávam aj v nasledujúcom období. Pretože na európskych a svetových trhoch sa dejú doslova zázraky. Ale v Podbrezovej sa majú vyrábať rúry, a tak verím, že sa budú vyrábať, ak každý zamestnanec spoločnosti prispeje svojou činnosťou. Verím, že budú zabezpečené vstupy, dostatok zákaziek, spoľahlivosť výrobných zariadení aj personálne zabezpečenie.

Všetkým zamestnancom, kolegom a ich rodinným príslušníkom a blízkym prajem zdravie, šťastie, pohodu a úspechy v pracovnom aj osobnom živote.

Peter Krajan, vedúci prevádzkarne doprava

– Rok 2022 bol pre nás podobne náročný ako tie predchádzajúce. Požiadavky spojené so zabezpečovaním výroby, v podobe prepravy materiálu, tovarov a osôb sme splnili, za čo sa chcem aj touto cestou poďakovať všetkým zamestnancom v doprave. Ďakujem aj zamestnancom našej údržby, že sa starali a zabezpečili zjazdnosť a spôsobilosť dopravnej infraštruktúry a vozového parku potrebného na plnenie úloh v požadovanom rozsahu. Rád by som sa poďakoval aj vedeniu ŽP a.s., vďaka ktorému došlo k obnove vozového parku nákladných vozidiel, zakúpením autožeriavu TEREX AC40 a dvoch vozidiel TATRA T 158 Phoenix s nadstavbou sklápač. Ďalšie vozidlo TATRA T 158 Phoenix s nadstavbou ramenový nakladač je objednané a bude dodané v prvom polroku 2023. Rozbehli sme projekt modernizácie troch lokomotív a v tomto čase sa už modernizuje jedna z lokomotív rady 740 (ex T 448.0).

V nasledujúcom roku nás čaká veľa dôležitých úloh spojených s úspešným ukončením modernizácie lokomotív, zvládnutie novej technológie, nových poznatkov o údržbe a zaškolením rušňovodičov. Máme pripravenú projektovú dokumentáciu na opravu spojovacej koľaje medzi starým a novým závodom, v úseku od mosta ponad štátnu cestu I/66 po most ponad Bystrianku. Taktiež by sme chceli, v rámci bežných opráv, vymeniť a opraviť koľaj 54 a 54b na šrotovom poli Piesok. Úseky, na ktorých sa bude pracovať, najmä koľaj v tzv. záreze, sú ťažko prístupné a termínovo náročné, preto musíme technológiu opravy prispôsobiť odstávkam, ktoré budú v oceliarni počas roka. V roku 2023 by mala pokračovať aj druhá etapa rekonštrukcie štátnej cesty I/66, v súbehu s areálom ŽP a.s., čo prinesie znova opatrenia a obmedzenia v cestnej doprave, podobne ako to bolo v roku 2021. Ale fungovanie v tomto režime už máme vyskúšané.

Čo očakávam od roku 2023? Veľmi by som si prial, aby sa situácia v globálnom svete upokojila, pretože faktorov, ktoré sú nepredvídateľné a sú nepríjemné, je veľa. Všetkým kolegom, zamestnancom a čitateľom chcem zaželať veľa zdravia, lásky, všímavosti a pozornosti jeden k druhému. Spokojnosť a veľa pracovných úspechov v roku 2023.

Stanislava Svetlíková, vedúca odboru financovania

– Obmedzenie voľného pohybu tovarov a služieb, z dôvodu narušenia geopolitických vzťahov v roku 2022, viedlo k prudko rastúcej inflácii. Za obdobie posledných ôsmich rokov sme si akosi zvykli na úrokové sadzby hypoték na úrovni okolo jedného percenta p.a. a iný scenár sme si nepripúšťali. V roku 2022 však nastal obrat v menovej politike národných bánk, ktoré, s cieľom znížiť rastúcu infláciu, začali sprísňovať, t.j. zvyšovať úrokové sadzby. Automaticky sa tak zvýšila aj cena cudzích zdrojov, ktorými disponujú Železiarne Podbrezová. Za účelom minimalizácie úrokových nákladov sme využili finančné nástroje, ktorými sme časť variabilných úrokových sadzieb zmenili na fixné, čo nám do budúcnosti umožňuje lepšie plánovanie a optimalizáciu nákladov. Nadviazali sme na dlhoročnú spoluprácu s bankami, ktoré nás podporili aj v roku 2022 a prostredníctvom prolongácie a navýšenia syndikátneho úveru sme si zabezpečili financovanie až do roku 2028. To nám vytvára dobrú východiskovú pozíciu pre realizáciu naplánovaných investičných zámerov a budúci rast.

V roku 2023 sa dá očakávať spomalenie ekonomickej aktivity. Pevne verím, že sa vyhneme recesii a pre nás, ako aj našich obchodných partnerov, bude rokom stabilizácie. Ako každý rok, zodpovedným riadením zverených zdrojov urobíme všetko preto, aby sme spoľahlivo naplnili finančné očakávania všetkých dodávateľov a zamestnancov.

Dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakovala kolegom za spoluprácu v uplynulom roku a všetkým čitateľom Podbrezovana popriala v roku 2023 pevné zdravie, nevyhnutnú dávku šťastia a úspechov, porozumenie a spokojnosť v rodinnom i pracovnom živote.

Martin Sladký, vedúci odboru technického a investičného rozvoja

– Predtým, ako krátko zhodnotím uplynulý rok 2022 optikou technicko-investičného odboru, dovoľte mi poďakovať sa všetkým kolegom a kolegyniam za vykonanú prácu pri riešení našich úloh v priebehu celého roka. Zároveň ďakujem za spoluprácu aj ostatným zamestnancom všetkých prevádzkarní a odborných útvarov. Máme za sebou ďalší náročný rok nielen v práci, ale aj v širšej spoločnosti. Napriek problémom, súvisiacich predovšetkým s nárastom cien energií, sme v odbore zvýšeným úsilím opäť zvládli takmer všetky stanovené úlohy z investičného plánu, pričom niektoré sa presúvajú do nového roka. Investície našej spoločnosti boli v uplynulom roku smerované najmä do výrobných technologických zariadení prevádzkarní ťaháreň rúr, valcovňa rúr a svojim podielom aj pre prevádzkareň oceliareň. Pre našu akciovú spoločnosť sú vo výrobe tri nové lokomotívy, ktoré čoskoro zakúpime. Rekonštruujeme Súkromnú spojenú školu Železiarne Podbrezová v Lopeji. Investujeme do fotovoltického zariadenia. Zabezpečovali sme aj opravy a generálne opravy stavebného charakteru. Spolupracujeme s novým poskytovateľom upratovacích služieb pre celú firmu. Náš odbor v minulom roku plnil úlohy pre našu spoločnosť už cez tri oddelenia – oddelenie prípravy a realizácie technológií, oddelenie prípravy a realizácie stavieb a oddelenie hospodárskej správy.

Zrejme to už znie ako klišé, ale opäť nečakám rok ľahší od predchádzajúceho. Aby sme splnili úlohy kladené na technicko-investičný odbor, očakávam od kolegov zodpovednosť a snahu pričiniť sa o výsledok svojím dielom. Nakoľko aj našu spoločnosť trápi nedostatok novej kvalifikovanej pracovnej sily, popri investíciách pre technologické zlepšenia vo výrobnom procese v jednotlivých prevádzkarňach bude našou úlohou zamerať sa naďalej aj na úsporu pracovných miest vo výrobe. Rovnako bude dôležitou úlohou vo fabrike pokračovať v znižovaní energetickej náročnosti. Konkrétne ciele pre rok 2023 nám stanoví v tomto mesiaci podpísaný nový investičný plán, pričom už dnes pracujeme na zabezpečení viacerých kľúčových úloh z jeho obsahu. Pokračuje proces každoročného navyšovania objemu investovania v našej a.s., čo je potrebné, aby bola spoločnosť v nasledujúcich rokoch a desaťročiach konkurencieschopná prostredníctvom moderných výrobných zariadení a efektívnych výrobných postupov.

Všetkým prajem v dnešnej dobe tak potrebné zdravie, šťastie a rodinnú pohodu. Kolegom a kolegyniam želám veľa elánu a síl do práce a v neposlednom rade dobré medziľudské vzťahy, čo v spojení s usilovnosťou každého z nás prinesie výsledky.

Ingrid Nágelová, vedúca odboru expedície a obchodnej administratívy

– Za odbor expedície a obchodnej administratívy hodnotím rok 2022 ako neľahký, s vysokým realizovaným objemom expedície a nárastom podielu logisticky náročných nadrozmerných prepráv. Nie vždy sa nám darilo zabezpečovať expedíciu v súlade s mesačnými objemami výroby a takmer celý rok sme „bojovali“ so zložitou nakládkou v podmienkach preplnených skladov. V konečnej bilancii bol však rok 2022 veľmi úspešný. Vzhľadom k vysokým realizačným cenám, za ktoré sa obchodníkom darilo predávať naše výrobky, sme dosiahli historicky najvyššiu fakturáciu, ktorá aj pri malom poklese objemu predaja kontinuálne odlievaných blokov a oblúkov medziročne vzrástla o 41 percent.

Nezvyknem mať očakávania, skôr si želám, aby sme aj v tomto roku mali stabilný objem zákaziek, ktorý nám umožní efektívne plánovať výrobu aj expedíciu našich výrobkov. Verím, že aj napriek neistým vyhliadkam v súvislosti s pokračujúcou vojnou na Ukrajine a nekontrolovateľným rastom cien energií nám naši zákazníci zachovajú priazeň a rok 2023 bude pre spoločnosť ďalším úspešným.

V týchto turbulentných časoch prajem všetkým kolegom a čitateľom Podbrezovanu, nech im nový rok 2023 prinesie okrem pevného zdravia, najmä pokoj a stabilitu.

Mária Demianová, vedúca odboru personalistiky a miezd

– Na úvod mi dovoľte poďakovať sa zamestnancom všetkých prevádzkarní a odborných útvarov za spoluprácu počas uplynulého roka, ktorá v súvislosti so zabezpečením nových zamestnancov nebola vždy jednoduchá. Zároveň ďakujem všetkým kolegom a kolegyniam odboru personalistiky a miezd za vykonanú prácu a vzájomnú pomoc pri plnení každodenných pracovných povinností. Počas celého roka sme riešili nedostatok uchádzačov na trhu práce vo všetkých druhoch profesií, ale najmä odborných, ako sú elektrikári, obrábači kovov, mechanici strojov a zariadení, rušňovodiči a ďalší. Našou snahou bolo osloviť čo najširšiu verejnosť s možnosťou zamestnania sa v našej spoločnosti. Využili sme na to inzeráty na pracovných portáloch, sociálne siete, bilbordy, osobné pohovory. Zároveň sme sa snažili o udržanie kmeňových zamestnancov vzájomnou komunikáciou a hľadaním možností a riešení na ich udržanie v pracovnom pomere. Považujem za pozitívne, že sa nám podarilo udržať rovnováhu medzi počtom zamestnancov, ktorí v tomto roku ukončili pracovný pomer v našej spoločnosti a tými, ktorých sme prijali do práce.

V nasledujúcom roku budeme pokračovať a rozširovať možnosti sprístupnenia pracovných ponúk tak, aby sme splnili náš hlavný cieľ, a to je zabezpečiť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre splnenie plánu výroby. Verím, že tento rok sa nám bude dariť zabezpečiť životnú úroveň a sociálny program na takej úrovni, ako sú naši zamestnanci zvyknutí.

Prajem všetkým čitateľom, zamestnancom železiarní a dcérskych spoločností, ako aj bývalým pracovníkom pevné zdravie, šťastie, spokojný rodinný život a radosť z každodenných maličkostí.

Alena Kvačkajová, vedúca odboru riadenia daní a účtovníctva

– Rok 2022 bol plný turbulencií a, bohužiaľ, nezmyselných vyhlásení a tlačových besied ministra financií Igora Matoviča. Poslanci národnej rady s obľubou schvaľovali zákony v skrátenom legislatívnom konaní, neakceptovali pripomienky odborníkov, čo prispelo k mnohým nesprávnym dôsledkom pre zamestnancov v daňovej oblasti. Stačí jeden príklad za všetky. Zamestnanec, ktorý zarobí v roku 2023 viac, dostane vyšší daňový bonus na svoje vyživované deti ako ten, ktorý zarobí menej.

Neočakávam v odbornej daňovej a účtovnej oblasti nič dobré a kvalitné, pretože naši poslanci budú mať iné priority ako zlepšovať podnikateľské a zamestnanecké prostredie. A už vôbec nebude vidieť snahu o znižovanie byrokracie, ktorá každým rokom v tejto oblasti neúmerne narastá. Všetkým nám prajem oceľové nervy a zdravie!

Martin Vašaš, vedúci právneho odboru

– Rok 2022 hodnotím za právny odbor ako rok zmien, ktorý bol pracovne náročný. Ukázal však silu kolektívu vysporiadať sa s legislatívnymi nástrahami, dodržať stanovené termíny a k spokojnosti všetkých strán nájsť vhodné riešenia, za čo sa chcem všetkým kolegom úprimne poďakovať. Niektoré projekty sa podarilo v minulom roku úspešne ukončiť. Iné budú pokračovať aj v tomto roku. Ku každej požiadavke, zadanej právnemu odboru, sme pristupovali rovnako zodpovedne, v čom chceme aj naďalej zotrvať. V oblasti zákonodarstva išlo o rušnejší rok, v porovnaní s tými predchádzajúcimi, na čo sme v prípade praktických skúseností flexibilne reagovali v spolupráci s Klubom 500.

Tento rok je podľa viacerých analytikov veľkým otáznikom, k čomu neprispieva ani turbulentná situácia na politickej scéne. Na druhej strane so všetkým, čo legislatíva prinesie, sa budeme musieť vysporiadať s cieľom čo najväčšej ochrany záujmov našej spoločnosti v akejkoľvek oblasti práva. Rovnakú dôležitosť prikladám aj pokračovaniu prestavovania vybraných interných procesov v právnom odbore a v spolupráci s ostatnými útvarmi pri plnení jednotlivých úloh.

Prajem nielen našej, ale aj dcérskym spoločnostiam, aby sa im darilo. Po osobnej stránke želám nezlomné zdravie, silu prekonávať prekážky (ak nastanú), možnosti meniť (čo chceme meniť) a spoločnosť tých správnych ľudí.

Ján Banas ml., vedúci odboru zásobovania

– Minulý rok bol turbulentný, poznačený pandémiou, vojnou na Ukrajine a energetickou krízou. Zvyšovanie cien dopravy a nedostatok surovín sa odrazil aj na cenách vstupov, ktoré zabezpečujeme pre plynulý chod našej spoločnosti. Keďže sme mali na začiatku roka pomerne veľké skladové zásoby, počas celého roka sa nám darilo udržiavať skladové ceny na dobrej úrovni oproti aktuálnym trhovým nakupovaným cenám vstupov.

Rok 2023 bude určite ťažký, ale verím, že situácia s energiami sa postupne stabilizuje a naši dodávatelia nebudú musieť obmedzovať svoje výroby, čo zapríčiňuje vyššie ceny a dlhšie dodacie termíny.

Všetkým čitateľom, zamestnancom a ich rodinám prajem v roku 2023 pevné zdravie, šťastie a veľa pracovných a osobných úspechov.