Anna Kováčová: Vyhliadky na ďalšie mesiace sú optimistické

Spoločnosť ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Železiarní Podbrezová a.s. Poskytuje komplexné zasielateľské služby v oblasti zabezpečenia prepravy tovaru z miesta odoslania do miesta určenia v dohodnutom čase. Činnosť spoločnosti je zameraná na realizáciu kamiónových zásielok do krajín Európskej únie i mimo nej, zabezpečenie prepravy tovaru po železnici, prepravu tovaru v kontajneroch a spoluprácu pri realizácii zámorských prepráv. Aj spoločnosť ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. pociťuje náročnú situáciu na trhu. Jej riaditeľka Anna Kováčová však hodnotí prvý polrok 2022 pozitívne.

Aký bol prvý polrok 2022 vo vašej spoločnosti?
– Napriek zložitej situácii na trhu sú dosiahnuté hospodárske výsledky v prvom polroku 2022 veľmi dobré. Obstarali sme 4 407 prepráv po ceste a železnici za viac ako 7,6 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku je to o 65 prepráv viac a tržby sú vyššie o 1,1 milióna eur. Vo vyšších tržbách je však premietnuté zvyšovanie cien za jednotlivé prepravy v priebehu tohto polroka a samotné tržby sú vždy závislé od toho, či obstarávame viac kratších alebo dlhších prepráv.

Uvedený celkový počet prepráv predstavuje 3 797 exportov do 23 krajín a 610 importov z deviatich krajín Európy na Slovensko. V mene našej spoločnosti bolo po železnici prepravených viac ako 33-tisíc ton tovaru v 633 vagónoch najmä do Nemecka, tiež do Belgicka a Poľska. Zabezpečili sme aj 42 nadrozmerných prepráv, najviac do Talianska, Poľska a Belgicka.

Všetkým našim zamestnancom, ktorí sa podieľali na dosiahnutom kladnom hospodárskom výsledku v prvom polroku 2022, patrí poďakovanie za vynaložené úsilie, za profesionálny prístup a uvedomovanie si ich individuálnej zodpovednosti pri poskytovaní služieb našim zákazníkom.

Aké boli najväčšie prekážky a výzvy, s ktorými ste sa museli popasovať?
– Len čo sme sa začali spamätávať z pandémie koronavírusu, vypukol vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý vplýva na fungovanie všetkých oblastí a neobchádza ani oblasť zabezpečovania prepráv. Naši zamestnanci musia pružne reagovať na aktuálnu situáciu, neustále sledovať jej vývoj a vplyv na dopravný trh.

Výborný objem zákaziek v Železiarňach Podbrezová v tejto zložitej situácii je pre nás veľkou výzvou pre zabezpečenie prepravy výrobkov podľa požiadaviek obchodníkov a ich zákazníkov. Zabezpečovanie prepráv komplikuje neustále zvyšovanie cien pohonných hmôt a nárast ostatných nákladov pre dopravcov, čoho dôsledkom sú rastúce ceny za jednotlivé prepravy. Zmeny cien, najmä do vzdialenejších destinácií, sú obrovské. Nejde o desiatky, ale stovky eur na jednu prepravu do rôznych krajín Európy.

Ďalším nepriaznivým faktorom je, že nie každý dopravca vie zvládnuť permanentné cenové nárasty a zvažuje ukončenie svojej činnosti. Patria medzi nich aj dopravcovia, ktorých dopravné kapacity sme využívali dlhé roky a nahradiť ich novými je veľmi náročné.

Ťažšie je to ešte viac, ak ide o dopravcov z nášho okresu alebo susediacich okresov, pretože potom prichádza požiadavka na zaplatenie prejazdu do Podbrezovej. V náš neprospech hrá tiež skutočnosť vysokej ponuky prepráv na západnom Slovensku, takže dopravca má možnosť vybrať si pre neho ekonomicky efektívnejšiu ponuku.

Aké sú vyhliadky a prognózy do ďalších mesiacov roka 2022?
– Napriek ťažkej situácii na dopravnom trhu a vďaka aktívnej komunikácii s obchodníkmi v Železiarňach Podbrezová a jej dcérskymi spoločnosťami, sa snažíme obstarať prepravy za ceny akceptovateľné všetkými zúčastnenými stranami. To znamená medzi obchodníkom, zákazníkom, nami a tiež dopravcom, ktorý vykonáva konkrétnu prepravu.

Zo strany našich zamestnancov je nevyhnutná okamžitá reakcia na každé potenciálne vozidlo. Voľný kamión dnes za určitú cenu neznamená voľný kamión za tú istú cenu od iného dopravcu alebo v iný deň. Taktiež dnes nevieme dať garanciu ceny na dlhšie časové obdobie. V súčasnosti pripravujeme ďalšiu verziu cenníkov a určite si my aj obchodníci želáme, aby sa cenníky v roku 2022 už neotvárali, aby sa ceny stabilizovali a nedošlo k ich ďalšiemu nárastu.

I keď letné mesiace a následne december sú zvyčajne slabším obdobím, som presvedčená, že rok 2022 bude pre nás úspešný a podarí sa nám splniť naplánované ekonomické ukazovatele. Vyhliadky na ďalšie mesiace sú teda optimistické.

Každý z nás si praje, aby sa čím skôr skončila vojna na Ukrajine a situácia sa na všetkých poliach upokojila. Prajeme si tiež, aby nás obišla avizovaná ďalšia vlna pandémie a celý náš pracovný kolektív bol zdravý a mohol vykonávať svoje pracovné povinnosti pre splnenie plánovaných úloh v tomto roku.